Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraża stanowczy sprzeciw wobec pośpiechu w procedowaniu kolejnej Tarczy Antykryzysowej i braku dialogu społecznego. OPZZ pozytywnie ocenia dążenie do pomocy branży turystycznej, lecz w naszej ocenia zakres podmiotów dla których przewidziano w ustawie wsparcie, jest zbyt wąski.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraża dezaprobatę wobec przyspieszonego trybu pracy nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został złożony w Sejmie 14 sierpnia 2020 r. i tego samego dnia skierowano go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Strona społeczna nie miała możliwości wyrażenia swojej opinii wobec projektu, gdyż został on niezwłocznie skierowany do drugiego i trzeciego czytania, a następnie uchwalony. Pośpiech towarzyszący procedowaniu projektu budzi nasz stanowczy sprzeciw. Rada Dialogu Społecznego jest właściwym miejscem do konsultowania z partnerami społecznymi propozycji, które mogą wywrzeć duży wpływ na rynek pracy.

Odnosząc się do przedmiotowej materii projektu ustawy, OPZZ pozytywnie ocenia dążenie do ograniczenia negatywnych skutków pandemii i pomocy państwa w odrodzeniu się branży turystycznej, jednej z najbardziej poszkodowanych przez pandemię.

Branża turystyczna szczególnie dotkliwie odczuła skutki wybuchu pandemii COVID-19. Ministerstwo Finansów poinformowało w lipcu 2020 r., że branża odnotowała spadek sprzedaży na poziomie 60-70 proc. W istotny sposób przełoży się to na obniżenie przychodów przedsiębiorców, a poniesione straty wpłyną negatywnie nie tylko na poziom zatrudnienia w turystyce, lecz także w sektorach gospodarki pośrednio z nią związanych, tj.: w handlu, transporcie, rolnictwie, czy rynku nieruchomości.

W ocenie OPZZ zakres podmiotów dla których przewidziano w ustawie wsparcie, jest zbyt wąski.

Ustawa zakłada zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Wedle projektowanej ustawy ze zwolnienia skorzystają wyłącznie ci płatnicy, którzy udokumentują, że przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym za który złożony zostanie wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 80 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 roku. Płatnicy, których przychody spadły np. o 65 bądź 75 proc., nie zakwalifikują się zatem do pomocy pomimo dotkliwych strat.

W związku z powyższym, w celu ochrony zagrożonych miejsc pracy, OPZZ proponuje rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Uprawnienie to powinno objąć również tych płatników w branży turystycznej, u których wystąpił spadek przychodu z działalności na poziomie 60 - 80 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 r. Zwolnienie powinno polegać na zwolnieniu z obowiązku opłacania co najmniej 50 proc. nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W naszej ocenie takie rozwiązanie jest realne z punktu widzenia finansowego - z uwagi na obecnie dobrą sytuację i płynność finansową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i gospodarczego – stanowiąc szansę na szybsze tempo wyjścia z kryzysu przedsiębiorcom branży turystycznej.

Opinię w sprawie projektu OPZZ skierowało 21 sierpnia 2020 r. do Kancelarii Sejmu RP i Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ