OPZZ skierowało do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina kolejne pismo, w którym wyraża zaniepokojenie brakiem reakcji strony rządowej na sygnały łamania przez kontrolowaną przez Skarb Państwa Spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przepisów prawa pracy, uprawnień związków zawodowych i dialogu społecznego.

OPZZ uważa, że niepodjęcie przez Ministerstwo Aktywów Państwowych działań kontrolnych w tej sprawie podważa zaufanie strony społecznej do ministra wykonującego nadzór właścicielski nad kluczową dla państwa spółką. Czyni ponadto niewiarygodnymi deklaracje wicepremiera Sasina, że traktuje on dialog społeczny w sposób priorytetowy.

Przykłady naruszeń przepisów prawa przez Zarząd Spółki PGE GiEK S.A. zostały potwierdzone niedawno przez Państwową Inspekcję Pracy. W toku kontroli ustalono, że pracodawca naruszył przepisy prawa pracy (art. 38 Kodeksu pracy) przy rozwiązywaniu umów o pracę z pracownikami, dlatego wobec osób odpowiedzialnych za stwierdzone naruszenie wszczęto postępowanie w sprawach o wykroczenia, kierując wnioski o ukaranie do sądu. Pomimo zobowiązania pracodawcy do przestrzegania przepisów prawa pracy, Zarząd Spółki PGE GiEK S.A. podjął kolejne działania, które skutkują nieprzedłużeniem umów o pracę osobom zrzeszonym w Federacji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej i noszą znamiona dyskryminacji członków Federacji - są ponadto niezgodne z Kodeksem Etyki PGE GiEK S.A.

W naszej ocenie istnieje pilna potrzeba wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad Spółką PGE GiEK S.A. w celu przywrócenia praworządności i respektowania przez Zarząd PGE GiEK S.A. przepisów prawa. W związku z tym OPZZ oczekuje natychmiastowej i zdecydowanej reakcji nadzoru właścicielskiego, w tym Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A., która jest zobowiązana oceniać i śledzić na bieżąco pracę Zarządu PGE GiEK S.A. Wnosi ponadto o skorzystanie przez wicepremiera Sasina z uprawnień właścicielskich i spowodowanie kontroli działań Zarządu PGE GiEK S.A. przez Radę Nadzorczą PGE GiEK S.A.

(nq)