W dniach 1-2.10 br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ, w którym uczestniczył wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, Przewodniczący ZZIT Piotr Sadowski oraz liczni eksperci z kluczowych zakładów chemicznych w Polsce. Członkowie Komisji dyskutowali  o aktualnej sytuacji w branży chemicznej w Polsce, w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  ważnym dla tej branży zakładzie.

Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski podkreślił, jak ważna jest dyskusja na takich forach  w obszarze polityki gospodarczej, szczególnie wobec obecnej kondycji dialogu społecznego, w tym Rady Dialogu Społecznego.

Przewodniczący Komisji Zygmunt Mierzejewski przypomniał, że istnieje też Zespół Trójstronny Branży Chemicznej mający określone kompetencje, ale od dwóch lat nie spotkał się ani razu. Następnie przypomniał, że Przemysł chemiczny w Polsce jest drugim pod względem wartości produkcji sprzedanej oraz trzecim pod względem zatrudnienia sektorem przemysłowym w Polsce. Przemysł chemiczny jest trzecim pod względem zatrudnienia sektorem przemysłowym w Polsce, zatrudniając ponad  300 tys. pracowników,  co stanowi prawie 11% całkowitego zatrudnienia w przemyśle w Polsce -  więcej niż m.in. Sektor motoryzacyjny czy górniczy. Przemysł chemiczny od wielu lat jest jednym z najistotniejszych sektorów polskiej gospodarki, wytwarzając obecnie produkty o wartości ponad 206 mld PLN, co stanowi prawie 17% łącznej wartości sprzedanej polskiej produkcji przemysłowej. Na sektor składa się ponad 10 tysięcy podmiotów o różnej wielkości i specjalizacji – od dużych zintegrowanych grup chemicznych po średnie i małe zakłady przetwórstwa chemicznego. Działania przemysłu chemicznego wspierane są przez wyspecjalizowaną kadrę oraz zaplecze naukowo-badawcze krajowych instytutów. Przemysł chemiczny jest silnie powiązany z innymi sektorami przemysłowymi, a jego produkty znajdują zastosowanie w praktycznie wszystkich obszarach gospodarki. Rozwój sektora chemicznego może umożliwić budowanie przewag konkurencyjnych poprzez innowacyjne rozwiązania i materiały, wpływając na szybszy rozwój polskiej gospodarki.

Globalna branża chemiczna dostarcza materiały i produkty niezbędne do utrzymania zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki. Konkurencję na rynku stanowią producenci z całego świata, a wiodące podmioty chemiczne należą do największych przedsiębiorstw na świecie. Globalne i lokalne trendy silnie wpływają na kształt i perspektywy przemysłu chemicznego. Dynamiczne zmiany w ostatnich latach spowodowały, że wiele spółek musiało dokonać istotnych modyfikacji kierunków rozwoju swojej działalności, aby dostosować się do nowych wyzwań rynkowych.

Polski segment chemiczny jest w światowej czołówce pod względem tempa wzrostu i rozwija się szybciej niż średnia dla polskiego przemysłu. Wszechobecność produktów przemysłu chemicznego sprawia, iż praktycznie wszystkie sektory gospodarki są z nimi obecnie nierozerwalnie powiązane, m.in. poprzez dostawy komponentów bazujących na produktach chemicznych, w tym petrochemii.

Członkowie Komisji i eksperci prowadzili dyskusje o brany chemicznej pod kątem uwarunkowań strategicznych rzutujących na kłopoty w branży (polityka państwa wobec konkurencji ze strony wschodniej - niskie ceny nawozów) oraz niejasnych działań przy zmianach właścicielskich w spółkach. Wnioski Komisji są przesłanką do dalszych prac OPZZ  idących w kierunku stanowisk i uwag do przesyłanych dokumentów strategicznych ze strony rządu.

Anvil jest w trakcie budowy trzeciej linii instalacji do produkcji nawozów azotowych o zdolnościach produkcyjnych 495 tys. ton rocznie. Po jej uruchomieniu, w połowie 2022 roku, zdolności produkcyjne nawozów spółki wzrosną do 1 mln 461 tys. ton rocznie.

Grupa Azoty podpisała z Hyundai Engineering i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) porozumienie (term-sheet) dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego Polimery Police realizowanego przez spółkę PDH. Koreańczycy mają wnieść do projektu 130 mln dol. Z kolei związkowcy z Puław domagają się wyjaśnienia merytorycznego rozpoczęcia budowy nowego bloku energetycznego w zakładzie. Ma to być największa inwestycja energetyczna w regionie lubelskim oraz w całej Grupie Azoty. Pomimo interwencji nie otrzymali wyjaśnień w tej sprawie.

Warto zauważyć, że dynamiczny rozwój polskiego przemysłu chemicznego odbywa się mimo stojących przed nim barier i wyzwań, takich jak uzależnienie od dostaw podstawowych surowców energetycznych i produkcyjnych, a także rosnące koszty związane z regulacjami krajowymi i unijnymi, wynikające m.in. z prowadzonej polityki klimatycznej. Z tymi wyzwaniami Polska Chemia potrafi sobie poradzić, jednak dalszy rozwój branży zależy również od otoczenia regulacyjno-podatkowego. Dbajmy o to, żeby zapewnić możliwie najlepsze warunki dla Polskiej Chemii, tak aby mogła dalej napędzać gospodarkę swoją innowacyjnością i produktami na najwyższym światowym poziomie. Tak był końcowa konkluzja podsumowująca wielogodzinną dyskusję.

Następnie omówiono punkt dotyczący realizacji Programu OPZZ  w zakresie polityki gospodarczej. Piotr Ostrowski szczególną uwagę zwrócił na zdefiniowania nowego modelu kształtowania wzrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców, który określiłby zasady prowadzenia negocjacji płacowych, w tym zobowiązywał stronę związkową i stronę pracodawców do podjęcia rozmów o wzroście płac w określonym terminie. Po dyskusji wszyscy zgodzili się, że temat wobec wzrostu płacy minimalnej staje się w wielu firmach kluczowy. Oczekiwane są działania OPZZ w tym kierunku.

Na zakończenie posiedzenia Komisji przedstawiono informację na temat historii i obecnej działalności RDS pt. Rada Dialogu Społecznego – Założenia a Rzeczywistość. Wszyscy podkreślali w swoich wypowiedziach, że w chwili obecnej RDS stracił na znaczeniu. W tej sytuacji trzeba zastanowić się co zrobić, aby ta instytucja odzyskała swoje znaczenie do którego została powołana.

Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna w Zakładzie oraz spotkania z władzami naszych związków zawodowych w firmie.

Zygmunt Mierzejewski