24 września odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ. Posiedzenie poprowadziła przewodnicząca Komisji Kobiet, była wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska. 

W pierwszej części wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił priorytety programowe OPZZ w kontekście obietnic wyborczych partii politycznych. Poruszył kwestię wzrostu płacy minimalnej, spłaszczania wynagrodzeń, zmian w programie Rodzina 500+, a także zatrudnienia na polskim rynku pracy. Przedstawił również bieżące działania Rady Dialogu Społecznego.

Następnie wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz omówiła współpracę struktur branżowych OPZZ z Radami Wojewódzkimi OPZZ oraz przedstawiła poziom przygotowań uroczystości kończącej obchody jubileuszu 35 lat Konfederacji.

Następnie wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski omówił pracę nad projektem budżetu państwa na 2020 rok. Przedstawił wspólne elementy i rozbieżności OPZZ z innymi centralami związkowymi, organizacjami pracodawców oraz Rządem. Krótko podsumował również przebieg prac nad budżetem w Radzie Dialogu Społecznej.

W kolejnej części Renata Górna, ekspert OPZZ omówiła sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Członkinie Komisji przyjęły stanowisko w tej sprawie.

W drugiej części spotkania członkinie Komisji Kobiet OPZZ wzięły udział w debacie eksperckiej : „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia – rzeczywistość czy fikcja?”. W czasie dyskusji rozmawiano o słabościach i mocnych stronach – organizacyjnych i finansowych – polskiego systemy ochrony zdrowia. W debacie wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządowcy, związkowcy i zarządzający placówkami.

AS