Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to ważny dokument strategiczny rządu, corocznie oceniający realizację działań państwa na rzecz eliminacji zjawiska przemocy w rodzinie. Komisja Kobiet OPZZ na ostatnim posiedzeniu w dniu 24 września br. dokonała analizy i oceny działań zawartych w tym raporcie, przyjmując stanowisko.

Podkreślamy w nim niezwykle istotną rolę organów państwa w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie jak i konieczność prowadzenia równoległych działań skierowanych na osoby stosujące przemoc w rodzinie i na ochronę oraz pomoc osobom dotkniętym tą przemocą. Sukcesywna eliminacja tych zjawisk będzie możliwa jedynie wtedy, gdy będzie następować stałe podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, choćby poprzez wzmacnianie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego a także wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się tą problematyką. Nieocenioną rolę odgrywa profilaktyka i edukacja oraz systematyczne poszerzanie wiedzy ogółu społeczeństwa, w tym zainteresowanych służb na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Stanowisko przekazaliśmy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożenie Borys – Szopie mając nadzieję, że nasze refleksje przyczynią się w dalszym kreowaniu rozwiązań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wzmacnianiu mechanizmów eliminujących to zjawisko. 


Stanowisko Komisji Kobiet OPZZ

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie Sprawozdania z realizacji Krajowego

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.


Komisja Kobiet OPZZ dokonała analizy i oceny działań zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowanych w 2018 roku.
Skala zjawiska, jakim jest przemoc w rodzinie objęła w roku ubiegłym ponad 224 tys. osób, z tego 122 tys. ofiar to kobiety a ponad 66 tys. dzieci. Liczba osób, w stosunku do których prowadzono wielokierunkowe działania profilaktyczne to ponad 800 tys.

To dane wobec których nie można pozostać obojętnym, stąd w ocenie Komisji Kobiet OPZZ najważniejsze jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wraz ze wskazaniem wiodącej roli instytucji państwa na rzecz jego eliminacji.

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym.

Dotyka nie tylko bezpośrednio ofiarę, ale także członków rodziny, stąd niezwykle istotnym jest szybki dostęp do profesjonalnej pomocy jak i różnych form naprawczych zarówno wobec osób doznających przemocy i stosujących przemoc. To rola państwa i jego instytucji, na co Komisja Kobiet OPZZ zwraca szczególną uwagę.

Najbardziej skuteczną jest kompleksowa i skoordynowana polityka w obszarze zapobiegania przemocy, ochrony ofiar i podejmowanie profilaktyki względem sprawców. Wiele propozycji zainicjowanych w Sprawozdaniu zmierza
w dobrym kierunku, jednak w ocenie Komisji należy zwrócić uwagę na stały monitoring samorządów lokalnych w zakresie realizacji obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza działań profilaktycznych. Pozytywnie oceniamy zwiększenie zaangażowania przedstawicieli oświaty i instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia w działania związane z realizacją procedury „Niebieskiej Karty’’. Podkreślić należy znaczenie i dalszy rozwój infrastruktury pomocowej dla ofiar przemocy w rodzinie, a zwłaszcza specjalistycznych ośrodków wsparcia. Uważamy, że szczególną rolę prewencyjną jest podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Komisja Kobiet OPZZ uważa, że zwrócenie uwagi na osoby stosujące przemoc w rodzinie wymaga wzmocnienia działalności prewencyjnych ze strony państwa. Stąd za szczególnie istotne uznajemy:

  • wspieranie tworzenia i rozszerzania ofert oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe
    i organizacje pozarządowe wraz z wypracowaniem zasad współpracy pomiędzy tymi podmiotami,
  • interweniowanie oraz reagowanie właściwych służb na stosowanie przemocy
    w rodzinie poprzez oddziaływania korekcyjno - edukacyjne zmierzające do eliminacji tych zjawisk.

Komisja Kobiet OPZZ rekomenduje Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmowanie systematycznych działań na rzecz wzmacniania mechanizmów pomocy państwa wobec ofiar przemocy w rodzinie oraz praktyczną realizację zadań zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kolejnych latach.


Komisja Kobiet OPZZ