Prezydium Rady Dialogu Społecznego spotkało się na nadzwyczajnym posiedzeniu 28 lutego br. Partnerzy społeczni i strona rządowa rozmawiali o bieżącej sytuacji w Ukrainie. Prezydium wezwało Rosję do zaprzestania ataków.

Biuro Prasowe OPZZ


Prezydium RDS potępia militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to nieuzasadniony i bezwzględny atak terroru, łamiący wszelkie reguły prawa międzynarodowego i cywilizowanych stosunków między państwami. Wzywamy Rosję do zaprzestania ataków!

Prezydium RDS popiera działania rządu RP zapewniające obywatelom Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do Polski oraz pomoc dla uchodźców, obejmującą aktywizację zawodową i możliwość podjęcia przez nich pracy na terenie RP. Partnerzy społeczni wskazali jednocześnie, że efektywność kompleksowej pomocy uchodźcom wojennym wymaga koordynacji działań ze strony rządu, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych.


Treść komunikatu Prezydium RDS