Warto walczyć o swoje jak pokazuje przykład związkowców z GK PGE! Dzisiaj część związków tworzących Komitet Protestacyjno-Strajkowy Grupy Kapitałowej PGE, w skład którego wchodzą także niektóre organizacje członkowskie OPZZ, podpisał porozumienie z GK PGE kończące spór zbiorowy. Mediatorem wyznaczonym przez ministra właściwego ds. pracy był Paweł Galec rekomendowany na listę mediatorów przez OPZZ.

Biuro Prasowe OPZZ


Spory zostały zakończone w PGE Dystrybucja, PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Obrót.

- W imieniu zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA dziękuję przedstawicielom Strony Społecznej, że w atmosferze wzajemnego szacunku oraz z uwzględnieniem celów Grupy PGE i interesu Pracowników, udało nam się wspólnie wypracować płaszczyznę do negocjacji i dyskusji oraz finalnie podpisać kończące spory zbiorowe porozumienie. Porozumienie jest przejawem odpowiedzialności i zrozumienia dla działań podejmowanych na rzecz rozwoju naszej Grupy - podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA.

Porozumienie zostało zawarte z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym GK PGE, w skład którego wchodzi ponad 60 organizacji związkowych (w tym organizacje członkowskie OPZZ) działających w Grupie PGE przy udziale i aprobacie Centrum Korporacyjnego PGE SA. W porozumieniu przedstawiciele Pracodawców i Strony Społecznej oświadczyli, że spory zbiorowe wszczęte we wrześniu i październiku 2020 r. zostały zakończone. 

Źródło: gkpge.pl