Za nami rok pełen wyzwań. Konsekwentnie dążyliśmy do realizacji fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury. 

Wiele razy zmobilizowaliśmy się, by wspólnie upomnieć się o nasze prawa. Odnieśliśmy wiele sukcesów. W 2019 roku zacznie obowiązywać wiele nowych korzystniejszych lub ułatwiających życie, przepisów m.in.:

 • nowelizacja ustawy o związkach zawodowych;
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej;
 • ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych - nowej pracowniczej formie oszczędzania na emeryturę;
 • obowiązkowe elektroniczne zwolnienia lekarskie, bezpośrednio przesyłane do ZUS
  i pracodawcy;
 • zmiana w waloryzacji emerytur, która spowoduje, że większość emerytów dostanie w marcu jednakową podwyżkę – 70 zł brutto. Ci którzy mają emeryturę powyżej 2100 zł waloryzację będą mieli procentową ( prawdopodobnie 3,26%);
 • ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
 • przepisy pozwalające na prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w formie elektronicznej. Przy okazji tych zmian uporządkowano kwestie dotyczące dokumentacji pracowniczej w kodeksie pracy i przepisach wykonawczych – zmiany, zwłaszcza w obrębie tych ostatnich, są bardzo znaczące;
 • nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która wprowadza obowiązek tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej;
 • zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wzrost nakładów na ochronę zdrowia;
 • ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców
  w prawie podatkowym i gospodarczym, wprowadzająca zmiany w funkcjonowaniu służby BHP w firmach do 50 pracowników;
 • nowelizacja Kodeksu pracy, która znosi obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, pomimo naszych wątpliwości;
 • nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wprowadzająca zasadę, iż prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • rozporządzenie Rady Ministrów zwiększające wysokość płacy minimalnej do 2250 zł
  i minimalnej stawki godzinowej za pracę do wysokości 14,70 zł;
 • przepisów zwiększających wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
  o 102,3%, pomimo że strona rządowa, przystępując do rozmów w Radzie Dialogu Społecznego, zaproponowała, aby wskaźnik ten wyniósł, kolejny rok z rzędu, 100,0%;
 • przepisów ułatwiających rozliczenia dochodów podatkowych za 2018 roku, które spowodują, że podatnicy nie będą musieli samodzielnie sporządzać zeznań podatkowych – zostaną one sporządzone przez Krajową Administrację Skarbową i udostępnione podatnikom na Portalu Podatkowym;

Mimo wprowadzenia wielu dobrych rozwiązań, 2018 rok był dla nas wymagający, a dialog społeczny nie zawsze był prowadzony zgodnie z naszymi oczekiwaniami i zasadami partnerstwa.

2019 rok stawia więc przed nami wiele, nowych wyzwań. Konsekwentnie będziemy dążyć do szybszego wzrostu wynagrodzeń, wprowadzenia obowiązku corocznego ich negocjowania w przedsiębiorstwach oraz znaczącego wzrostu wysokości rent i emerytur. Będziemy dążyć do podniesienia płacy minimalnej do poziomu 50% płacy przeciętnej oraz wyłączenia z płacy minimalnej wszystkich dodatków. Naszym priorytetem będzie wprowadzenie do polskiego i europejskiego prawa zasady równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu. Będziemy domagać się zmniejszenia rozwarstwienia dochodowego poprzez zwiększenie progresji podatkowej i wprowadzenie dodatkowych stawek podatku PIT. Zlikwidowania 19% podatku liniowego PIT dla przedsiębiorców. Przywrócenia stawek podatku VAT w wysokości 7% i 22%. Uważamy, że konieczne jest pełne odmrożenie wysokości odpisu na ZFŚS oraz odmrożenie tzw. kilometrówki. Będziemy dążyć do zwiększania nakładów finansowych na usługi publiczne m.in. ochronę zdrowia oraz edukację ze środków publicznych. Będziemy starać się doprowadzić do systematycznego zmniejszania tygodniowego wymiaru czasu pracy do 35 godzin z zachowaniem tego samego wynagrodzenia oraz wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 32 dni. Ważnym elementem będzie również próba umożliwienia przekazywania przez obywateli 1% podatku dochodowego na działalność związków zawodowych, wprowadzenie w podatku PIT możliwości odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym składki opłaconej na rzecz związku zawodowego oraz uzależnienia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, w podatki PIT i CIT, składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw, od zawarcia układu zbiorowego pracy lub ponad zakładowego układu zbiorowego pracy.

Będąc razem, jako jedna z największych Central Związkowych, możemy stawić czoła wszystkim wyzwaniom i zmienić obraz polskiego rynku pracy.

W nowym, 2019 roku, czeka nas również czas wzmożonych, politycznych kampanii wyborczych a następnie wybory do Parlamentów: Europejskiego i Polskiego. Stawia to przed nami dodatkowe wyzwania. Jak partnerzy społeczni będziemy zobligowani do śledzenia i reagowania na wszystkie zapowiedzi i obietnice. Musimy pamiętać, że to również na nas, jako partnerach społecznych, spoczywa odpowiedzialność za kierunki dalszego rozwoju Polski i Europy.

Zapraszam do ścisłej współpracy z biurem Centrali OPZZ oraz śledzenia bieżącej działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych:

www.opzz.org.pl

www.facebook.com/OPZZCentrala/

www.twitter.com/OPZZcentralaZe związkowym pozdrowieniem,

Jan Guz

Przewodniczący OPZZ