W dniu 4.02.2019r. odbyły się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju warsztaty dla członków Komitetu Monitorującego POWER. OPZZ reprezentował Zygmunt Mierzejewski.

Pierwszym omawianym projektem był projekt dotyczący wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Podjęte zostaną działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.Koniecznym jest doskonalenie kadr kierowniczych w zakresie podniesienia kompetencji niezbędnych do skutecznego zarządzania uczelniami. Partnerami w projekcie będą wiodące uczelnie zagraniczne, które zostaną wybrane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka jest odpowiedzialny za kreowanie polityki publicznej w tym zakresie. Koordynacja właściwego ministra jest konieczna w celu pełnego wykorzystania wyników realizowanego projektu.

Zgodnie z art. 426 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce minister sprawuje nadzór nad uczelniami w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Minister może żądać informacji i wyjaśnień dokonywać kontroli ich działalności. Na podstawie art. 404 ust. 1 w/w ustawy „Minister może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu lub instytutowi międzynarodowemu wykonanie określonego zadania w zakresie ich działalności statutowej, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację”.

Planowane działania związane są z przeprowadzaną obecnie reformą szkolnictwa wyższego i nauki.
1 października 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r., która wprowadziła zmiany w systemie organizacji, zarządzania, funkcjonowania, finansowania uczelni, a także oceny jakości i zarządzania procesem kształcenia oraz rozwoju kariery akademickiej i naukowej.

Z uwagi na fakt, iż zmiany będą miały charakter systemowy, niezbędne jest zapewnienie nadzoru MNiSW nad właściwym ich przeprowadzeniem.

Celem interwencji jest podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej uczelni przede wszystkim w zakresie następujących obszarów:

  • Zarządzanie finansowe;
  • Zarządzanie zmianą;
  • Zarządzanie ludźmi;
  • Zarządzanie procesami i operacjami;
  • Strategia — jej opracowanie i wdrożenie;
  • Marketing;
  • Zarządzanie projektami dydaktycznymi i badawczymi;
  • Charakterystyka casemethod;
  • Opracowanie programu zajęć z wykorzystaniem casemethod.

Rezultatem projektu będzie wzmocnienie kompetencji niezbędnych do sprawnego zarządzania uczelniami oraz lepsze zrozumienie roli lidera przez kadrę kierowniczą szkół wyższych.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie pięciu edycji szkoleń dla osób zarządzających uczelniami.
W każdej z nich weźmie udział ok. 36 przedstawicieli kadry kierowniczej, podzielonych na 4 dziewięcioosobowe grupy.Każda edycja szkoleń obejmie semestr akademicki i będzie złożona z 75 sesji (jedna sesja to 75 minut) oraz 50 sesji pracy w grupach (30 minut każda).

Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie z wiodącymi uczelniami zagranicznymi. Szkolenia zostaną przeprowadzone m.in. przez profesorów zatrudnionych w ośrodkach zagranicznych. Przewidzianych jest 17 dni szkoleniowych w Warszawie oraz 3 dni w uczelni zagranicznej.

Działania ujęte w projekcie stanowią wsparcie realizacji zadań Ministra w zakresie działań ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Proponowana w ramach projektu tematyka działań będzie w szczególności uwzględniała wymogi/uwarunkowania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych oraz dokumentów strategicznych w obszarze szkolnictwa wyższego.

Zygmunt Mierzejewski zwrócił uwagę na konieczność szerszego wyjaśnienia tak jak w innych projektach ocenianych przez KMPOWER ile środków finansowych zostanie przeznaczonych i na co nawet w procentach ogólnej kwoty. MIiR i KE też uważają, że alokacja jest zbyt duża w stosunku do opisanych zadań.

Drugim omawianym projektem był projekt z działania - Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Wspieranie studentów i doktorantów w studiowaniu za granicą, studentów i doktorantów z zagranicy, w tym pochodzących spoza Unii Europejskiej, w studiowaniu w Polsce oraz międzynarodowej wymiany kadry akademickiej. Wspieranie zdolności instytucjonalnej i funkcjonowania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego poprzez program stypendialny w celu umożliwienia kształcenia na studiach II stopnia w Polsce zdolnych cudzoziemców z krajów rozwiniętych. Zwrócono uwagę na nie najlepszy dobór krajów do projektu ( ZM -Gujana francuska, Makao) oraz ZM zakwestionował czas okres realizacji projektu 01.2019r 31.12 2023r. uwagi przyjęto.

Zygmunt Mierzejewski