Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego przyjął 29 czerwca 2020 r., w głosowaniu korespondencyjnym, stanowisko w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym. Po trudnych, ponad dwutygodniowych negocjacjach, ścieraniu poglądów i poszukiwaniu kompromisu pod stanowiskiem podpisały się wszystkie organizacje związkowe i organizacje pracodawców, z wyjątkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) i strony rządowej.

Osiągnięcie jednomyślności okazało się niemożliwe, ponieważ w projekcie stanowiska znalazł się – na wniosek OPZZ – zapis nawiązujący do potrzeby likwidacji samozatrudnienia (w systemie B2B) i promowania przez PLL LOT S.A. pracowniczych form zatrudnienia. OPZZ wyszło bowiem z założenia, że jeśli podatnicy mają wspierać finansowo w okresie kryzysu PLL LOT S.A., to mają również prawo wymagać od tego podmiotu przestrzegania najwyższych standardów w zatrudnieniu. Pomimo że postulat ten ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo firmy, pracowników i pasażerów nie spotkał się z poparciem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W sprawie tej podobne stanowisko wyraziło Ministerstwo Aktywów Państwowych, które uznało, że jego realizacja stanowiłaby zbyt daleką ingerencję w sposób prowadzenia biznesu i politykę zatrudnienia prowadzoną przez konkretną spółkę, a także indywidualne decyzje samych pracowników. Z tego także powodu nie było możliwe przyjęcie trójstronnego stanowiska Zespołu. Trzeba jednak zauważyć i podkreślić odpowiedzialną postawę i zachowanie pozostałych organizacji pracodawców.

Brak jednomyślności w sprawie, która powinna łączyć a nie dzielić partnerów społecznych budzi zdziwienie OPZZ. Każe także postawić pytanie, czy wszystkim członkom Rady Dialogu Społecznego zależy na rozwoju transportu publicznego, eliminacji obszarów wykluczenia społecznego oraz barier w rozwoju przedsiębiorczości i mobilności pracy? Stanowisko ZZP i rządu jest tym bardziej niezrozumiałe, że kilka lat temu udało się osiągnąć konsensus w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie promowania zatrudnienia etatowego. W trakcie prac nad prawem zamówień publicznych partnerzy społeczni wspólnie - i z sukcesem - przyjęli przepisy promujące zatrudnienie etatowe. W ocenie OPZZ negatywne stanowisko strony rządowej i ZZP to krok wstecz w dialogu społecznym w kwestii etatowego zatrudnienia w PLL LOT S.A. To zgoda na podwójne standardy zatrudnienia   i wyraz braku troski o warunki pracy u narodowego przewoźnika.


Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym