Od finansów inspekcji pracy, poprzez profilaktykę zaburzeń mięśniowo – szkieletowych do rozwoju kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy, to tematy jakimi zajmowała się sejmowa Rada Ochrony Pracy na zdalnym posiedzeniu 23 listopada br., z udziałem przedstawicieli OPZZ.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Rekomendacje i stanowiska
Rada Ochrony Pracy przyjęła 2 stanowiska w sprawie: projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 r. oraz zaburzeń mięśniowo - szkieletowych związanych z pracą.
    W pierwszym z nich Rada pozytywnie oceniła konieczność planowanego wzrostu zatrudnienia pracowników inspekcji pracy (130 etatów niezbędnych do realizacji nowych ustawowych zadań oraz 60 etatów dla zapewnienia ciągłości pracy urzędu), jak i zaplanowany wzrost wynagrodzeń (przywrócenie 3 proc. funduszu nagród i 5 proc. wzrostu płac pracowników). Wzrost finansowania tych pozycji pozwoli na częściowe rozwiązanie problemów urzędu z pozyskiwaniem nowych pracowników, w tym zwłaszcza kadry inspektorskiej, o co także wnioskuje od lat OPZZ. Drugi temat, problematyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego podjęta przez Radę Ochrony Pracy wpisuje się w aktualnie trwającą europejską kampanię poświęconą tej tematyce. W ocenie członków Rady działania profilaktyczne powinny być ukierunkowane m.in. na wdrażanie zasad ergonomii wobec stanowisk i organizacji pracy, jak i monitorowanie stanu zdrowia pracowników w celu wczesnej interwencji ograniczającej rozwój zaburzeń mięśniowo -szkieletowych. W Polsce to wciąż poważny problem: według danych ZUS w 2020 r. zaburzenia mięśniowo-szkieletowe były powodem 16 proc. absencji chorobowej i zajmowały drugie miejsce wśród jej przyczyn. Ta długotrwała przyczyna absencji wpływa znacząco na wydatki ponoszone przez ZUS z tytułu rehabilitacji czy rent. Także zwrócenie uwagi w ocenie ryzyka zawodowego na czynniki, które wpływają na powstawanie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, w tym na spełnienie zasad ergonomii miejsc pracy oraz jej organizacji – to wyzwanie, o którym OPZZ przypominało min. w ramach tegorocznej kampanii ,,Piątka OPZZ dla Bezpiecznej Pracy”.

Rozwijanie kultury bezpieczeństwa pracy – zadaniem wszystkich
Tematem wiodącym obrad była ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w Polsce, z uwzględnieniem aktywności podmiotów działających na rzecz poprawy warunków pracy, od organów nadzoru i kontroli po partnerów społecznych czy instytucje naukowe.
W obszarze działalności inspekcji pracy podkreślono znaczenie strategii ,,pierwszej kontroli” i systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy, jak i prewencję oraz profilaktykę zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. W dyskusji wskazywano na znaczenie kompleksowości działań wpływających na kulturę bezpieczeństwa na każdym poziomie – od zakładowego po systemowy, jak np. zapewnienie przez pracodawcę zatrudniania służby bhp, w szczególności w małych przedsiębiorstwach, angażowanie zarządu i stymulowanie efektywnego przywództwa w dziedzinie bhp czy kontynuowanie kampanii społecznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracownika. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy wymaga stałych i konsekwentnych działań wszystkich uczestników rynku pracy, na bazie podstaw merytorycznych dostarczanych przez środowisko naukowe. Jako OPZZ podkreśliliśmy znaczenie prewencyjnej, nadzorczej i kontrolnej działalności związków zawodowych i Społecznej Inspekcji Pracy w obszarze warunków pracy, zwracając uwagę na kompleksowość i wieloaspektowość naszej aktywności na każdym szczeblu – od zakładu pracy po działalność na szczeblu międzynarodowym.

OPZZ reprezentowali w posiedzeniu Rady jej członkowie: Renata Górna i Zbigniew Janowski.

(rg), plakat: źródło CIOP - PIB