10 lipca 2019 r. w Urzędzie Rady Ministrów odbyła się Konferencja zorganizowana przez Centrum Monitorowania Rynku Pracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego wspólnie z Komitetem do Spraw Pożytku Publicznego pt. „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy". Ze strony OPZZ udział w konferencji wzięli – Sławomir Broniarz, Bogdan Grzybowski oraz Magdalena Kossakowska. Celem Konferencji była m.in. wymiana poglądów na temat funkcjonowania Europejskich Ram Kwalifikacji oraz Krajowych Ram Kwalifikacji, z uwzględnieniem istniejącego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie kwalifikacji zdobywanych w wyniku pozaformalnego i nieformalnego uczenia. Podczas konferencji podjęto próbę identyfikacji umiejętności i kompetencji zdobywanych przez osoby działające w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, takich jak organizacje pozarządowe, związki zawodowe czy organizacje pracodawców. Podkreślono aktywną rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako instytucji szkoleniowych, oferujących różnego rodzaju szkolenia nie tylko dla swoich członków, ale także dla osób z zewnątrz. Rok 2019 to właściwy moment na podjęcie dyskusji na ten temat, ponieważ właśnie w tym roku Komisja Europejska dokonuje przeglądu sposobu, w jaki państwa członkowskie wdrożyły zalecenie Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz poszukuje dobrych praktyk i nowych możliwości do bardziej efektywnych działań wspierających obywateli Unii europejskiej.


MK, BG

[fot: materiały prasowe OPZZ]