Skrajny przejaw lekceważenia nauczycieli i reprezentujących ich przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, dający poważny argument do podjęcia działań protestacyjnych – tak związkowcy z ZNP oceniają propozycje zmian w Karcie nauczyciela przedstawione przez MEN na spotkaniu 21 września br.

Biuro Prasowe OPZZ


Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni odrzuca propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które zostały przedstawione przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki podczas spotkania członków Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty 21 września br. – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej 27 września 2021 r.

Prezydium ZG ZNP przyjęło Stanowisko ws. projektowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które zostało przedstawione podczas konferencji. Czytamy w nim m.in.: 
Mamy dość arogancji i braku szacunku dla zawodu nauczyciela ze strony decydentów oświatowych oraz niezrozumienia potrzeb 600-tysięcznej grupy zawodowej nauczycieli! Deklarowana przez ministra Przemysława Czarnka „podwyżka” płac kosztem zwiększenia pensum i odebrania niektórych dodatków oznacza, że nauczyciele sami sfinansują wzrost wynagrodzeń.

Mówią nie!

Propozycje MEiN, które wywołały oburzenie związkowców, to m.in.: podniesienie pensum i proporcjonalny do większej liczby godzin wzrost wynagrodzeń; likwidacja dodatku uzupełniającego, zastąpienie średnich wynagrodzeń przeciętnym wynagrodzeniem opartym o kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej przez Sejm; nowy awans i nowa ocena pracy; nowy urlop (50 dni); praca w niepełnym wymiarze po podniesieniu pensum (bo nie dla wszystkich będą godziny na cały etat); likwidacja tzw. dodatku na start; zmniejszenie środków na dodatek wiejski (300 zł na zatrudnionego); mniejszy odpis na fundusz socjalny; wprowadzenie obowiązkowych 8 godzin poza pensum – powrót do godzin „karcianych”.

ZNP nie zgadza się na propozycje zmian i apeluje do pozostałych związków zawodowych o wspólne działanie w tym zakresie. Udział w dalszych rozmowach z ministerstwem, planowanych na 21 października br., uzależnia od zmiany stanowiska resortu w kwestii proponowanych rozwiązań dotyczących nowego systemu wynagradzania nauczycieli. 

Może być protest

Szef ZNP nie wykluczył, że w najbliższym czasie odbędzie się w Warszawie manifestacja nauczycieli i organizacji pozarządowych, funkcjonujących w sferze usług edukacyjnych.


Stanowisko Prezydium ZNP