29 sierpnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ.

W pierwszej części przewodniczący OPZZ Jan Guz omówił działalność Centrali w okresie od 12 lipca – poprzedniego posiedzenia Prezydium. Następnie omówił aktualną sytuację dialogu społecznego na poziomie krajowym oraz przedstawił plan przygotowań do ogólnokrajowej akcji protestacyjnej OPZZ.

W drugiej części wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz omówiła i przeprowadziła dyskusję dotyczącą regulaminów OPZZ. Regulaminu określającego kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania struktur terytorialnych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Regulaminu określającego kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania struktur branżowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Następnie przedstawiła projekt uchwały Rady OPZZ w sprawie przyjęcia Regulaminu dotyczącego tytułu honorowego przewodniczącego OPZZ i honorowego członka OPZZ oraz projekt uchwały Rady OPZZ w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących nabywania i utraty członkostwa w OPZZ.

W kolejnej części Prezydium OPZZ podjęło decyzję o przyjęciu do OPZZ Związku Zawodowego „Zjednoczeni” SINTUR Sp. z o.o. w Szadowie Pańskim, do branży „Przemysł” oraz Ogólnokrajowego Związku Zawodowego Pracowników Weterynarii z siedzibą w Gliwicach do branży „Usługi Publiczne”.

W kolejnej części spotkania omówiono problemy rynku pracy w kontekście rozwiązań proponowanych przez rząd w ustawie o Rynku Pracy i przedstawionej przez OPZZ opinii do tego projektu. Następnie przeanalizowano opinię OPZZ do założeń projektu budżetu państwa na rok 2019 oraz otrzymanym w dniu 23 sierpnia br. „Wstępnym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019” i dokumentu „Planowanie w układzie zadaniowym na 2019 rok – Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2019 rok i dwa kolejne lata” oraz opinii OPZZ do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Po części merytorycznej spotkania, związanej głównie z bieżącą działalnością Centrali OPZZ Jan Guz jeszcze raz omówił dramatyczny poziom krajowego dialogu społecznego. Zauważył, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska po raz kolejny odwołała i przełożyła termin plenarnego posiedzenia RDS. W związku z brakiem merytorycznego dialogu z przedstawicielami polskiego Rządu i jawnym lekceważeniem partnerów społecznych przewodniczący zmobilizował przedstawicieli wszystkich struktur OPZZ do udziału w manifestacji, która zaplanowana jest na 22 września br..

Po posiedzeniu Prezydium OPZZ odbyła się konferencja prasowa przewodniczącego OPZZ Jana Guza, na której omówił decyzje Prezydium OPZZ dotyczące planów wrześniowych protestów, planu ogólnokrajowej manifestacji oraz postulaty, o które walczymy!

KONFERENCJA PRASOWA