Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 r. wraz z Polityką energetyczną Polski do 2040 r. zostanie już niedługo opublikowana w Monitorze Polskim, a następnie na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska – zapewnił OPZZ podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Minister klimatu w odpowiedzi na pismo OPZZ w sprawie udostępnienia Polityki energetycznej Polski do 2040 r., zapewnił, że zgłoszone przez OPZZ uwagi mają odzwierciedlenie w celu szczegółowym 1. Optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych PEP2040, w obszarze pokrycie zapotrzebowania na węgiel kamienny” oraz w projekcie strategicznym „transformacja regionów węglowych”, w którym znajdują się zapisy odnoszące się do umowy społecznej, programie pomocy publicznej, inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła wytwarzania energii z wykorzystaniem czystych technologii węglowych. Minister Guibourgé-Czetwertyński zwrócił także uwagę na zapisy, jakie znalazły się w ostatnich dwóch akapitach uzasadnienia do uchwały w sprawie PEP2040. Stanowią one odniesienie do porozumienia pomiędzy przedstawicielami rządu a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z 25 września 2020 r.

(nq)