Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało OPZZ, że obecnie rozpatruje petycję Komisji Młodych OPZZ dot. poprawy warunków młodych pracowników na rynku pracy.

Przypomnijmy, 7 października, w Dzień Godnej Pracy, młodzi związkowcy z Komisji Młodych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zorganizowali happening pod Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie a następnie złożyli petycję, w której apelują o poprawę losu młodych pracowników na rynku pracy. 

Młodzi pracownicy oczekują:

  • Wprowadzenia płacy minimalnej na poziomie co najmniej 68 % przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z wytycznymi Komitetu Niezależnych Ekspertów Rady Europy. Pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia.
  • Radykalnego ograniczenia umów śmieciowych, szczególnie umów zlecenia i o dzieło. 
  • Odmrożenia płac w budżetówce. Ten stan trwa faktycznie od 2000 roku - 9 lat. 
  • Promowania umów etatowych w zamówieniach publicznych. 
  • Wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy poprzez znaczne zwiększenie budżetu PIP, zwiększenia liczby inspektorów pracy i zakresu ich kompetencji: przyznania inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych skutecznie przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę w sytuacjach, gdy praca świadczona jest w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Obecnie PIP w jednej firmie przeprowadza kontrolę średnio raz na 20 lat
  • Likwidacji bezpłatnych praktyk i staży, poprzez uznanie zasady obowiązku wynagradzania każdego rodzaju pracy.
  • Oskładkowania wszystkich rodzajów zatrudnienia, diet, premii, umów o dzieło. 
  • Równości kobiet i mężczyzn, poprzez podjęcie działań na rzecz równych płac kobiet i mężczyzn.