W dniu 16 grudnia 2020 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej.

Z rąk Głównego Inspektora Pracy Pana Andrzeja Kwalińskiego nagrodę z rekomendacji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych otrzymał kolega Bronisław Szczeciński, starszy dyżurny ruchu pracujący w Zakładzie Linii kolejowych w Sosnowcu od sierpnia 1976 r. do chwili obecnej. W uroczystości brał także udział przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, który wspólnie z Głównym Inspektorem Pracy wręczył laureatowi statuetkę i dyplom okolicznościowy.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej jest przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągniecia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń wypadkowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

OPZZ serdecznie gratulujemy laureatowi !

Krótka informacji o działalności i aktywności naszego Kolegi – z załączniku poniżej.