Informacja o kompetencjach kierownictwa OPZZ


Działając na podstawie § 4 uchwały Prezydium z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie określenia kompetencji kierownictwa OPZZ, określam kompetencje poszczególnych członków kierownictwa OPZZ, do których – od dnia 1 grudnia 2019 roku należy – w szczególności:

Andrzej Radzikowski – przewodniczący OPZZ

 • Wykonywanie obowiązków określonych w Statucie OPZZ i Regulaminach OPZZ
 • Organizacja pracy OPZZ w tym kierownictwa, Prezydium i Rady OPZZ.
 • Nadzór nad działalnością Biura OPZZ w szczególności zagadnień prawnych i gospodarowania majątkiem OPZZ.
 • Reprezentowanie OPZZ na zewnątrz w szczególności współpraca z Prezydentem RP, władzami ustawodawczymi, wykonawczymi, sądowniczymi, partiami politycznymi, organizacjami pracodawców i pracowników oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Nadzór nad realizacją uchwał organów statutowych OPZZ
 • Delegowanie przedstawicieli OPZZ do składów komisji, rad, zespołów i komitetów.
 • Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania struktur branżowych i terytorialnych OPZZ w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów (regulaminów i uchwał) regulujących działalność tych struktur.
 • Udział przedstawicieli OPZZ w organach przedstawicielskich na szczeblu lokalnym.
 • Zagadnienia związane z działalnością państwowej i samorządowej sfery budżetowej, w tym sprawy nauki, oświaty w tym szkolnictwa zawodowego oraz kultury.
 • Ochrona praw pracowniczych, w tym prawo pracy, prawo związkowe, prawo administracyjne oraz mediacje i interwencje.
 • Koordynowanie prac Komisji Ochrony Pracy OPZZ i współpraca z Radą OPZZ branży „Oświata i Nauka”

 • Dialog społeczny w tym organizacja prac związanych z udziałem OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego oraz współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach w zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji.

Barbara Popielarz – wiceprzewodnicząca OPZZ

 • Organizacja posiedzeń organów statutowych OPZZ.
 • Zagadnienia dotyczące reprezentatywności OPZZ i członkostwa w OPZZ oraz przyznawania odznaczeń i wyróżnień.
 • Polityka medialna OPZZ i informacja wewnątrzzwiązkowa.
 • Statystyka związkowa.
 • Promowanie rewitalizacji związków zawodowych, metod organizowania pracowników wśród organizacji członkowskich OPZZ oraz wsparcie merytoryczne podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych na organizowanie pracowników w związkach zawodowych i zwiększanie ich potencjału.
 • Organizacja manifestacji, pikiet, wieców, akcji protestacyjnych, uroczystości jubileuszowych itp. oraz imprez turystyczno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych przy udziale OPZZ.
 • Wdrażanie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) w organizacjach członkowskich OPZZ.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.
 • Koordynowanie prac Komisji Kobiet OPZZ i Komisja Młodych OPZZ oraz współpraca z Radami OPZZ branż „Górnictwo i Energetyka” i „Budownictwo”.

Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ

 • Uwarunkowania demograficzne, zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu, oraz polityka senioralna i migracyjna.
 • System ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).
 • Pomoc społeczna i zabezpieczenie społeczne, w tym minimum socjalne i kryteria dochodowe.
 • Ochrona zdrowia w tym zatrudnienie, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 • Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym działalność społecznej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.
 • Koordynowanie prac Komisji Polityki Senioralnej OPZZ oraz współpraca z Radami OPZZ branż „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” i „Usługi Publiczne”.
 • Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach w zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji.

Piotr Ostrowski – wiceprzewodniczący OPZZ

 • Gospodarka i finanse w tym:
  • kształtowanie wynagrodzeń w tym w państwowej sferze budżetowej oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także świadczeń socjalnych,
  • polityka przemysłowa państwa w tym sektorowe programy gospodarcze, przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja; sprawy dotyczące majątku państwowego w podmiotach gospodarczych,
  • budżet państwa, polityka podatkowa i celna,
  • polityka rolna i ochrona środowiska,
  • polityka regionalna.
 • Współpraca międzynarodowa w tym koordynacja zagadnień związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz udziału OPZZ w pracach Międzynarodowej i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Związkowej Grupy Wyszehradzkiej i Związkowej Sieci Morza Bałtyckiego BASTUN.
 • Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie oraz ewaluacja projektów i innych przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich i innych, w których uczestniczy OPZZ.
 • Zagadnienia związane ze statystyką publiczną.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.
 • Koordynowanie prac Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ i Komisji Pracowników Instytucji Finansowych OPZZ oraz współpraca z Radami OPZZ branż „Przemysł” i „Transport”.
 • Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach w zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji.

Przewodniczący OPZZ zleca członkom kierownictwa OPZZ prowadzenie spraw, lub określone zadania niezależnie od wskazanych wyżej kompetencji członków kierownictwa OPZZ, które są niezbędne dla funkcjonowania OPZZ. Członkowie kierownictwa odpowiadają za realizację zadań w zakresie swoich kompetencji w tym Programu OPZZ na lata 2018-2022, prowadzonych Kampanii oraz uchwał organów statutowych OPZZ, a także reprezentują OPZZ w mediach.

Warszawa, 11 grudnia 2019 r.