Stanowisko w sprawie wpływu inflacji na poziom życia obywateli, projekty ustaw poselskich o COVID-19, przygotowania do X Kongresu OPZZ – tym zajmowali się członkowie Prezydium OPZZ na pierwszym w tym roku posiedzeniu tego gremium. Po zakończeniu posiedzenia Prezydium, odbyła się konferencja prasowa. Członkowie kierownictwa OPZZ przedstawili stanowisko Centrali w sprawie aktualnej, kryzysowej sytuacji społeczno–gospodarczej i epidemicznej w Polsce.

Biuro prasowe OPZZ

Drożyzna

Przewodniczący Andrzej. Radzikowski oraz Wiceprzewodniczący - Sebastian Koćwin i Piotr Ostrowski - przedstawili główne założenia analizy pt. „Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych a koszty życia” przygotowanej przez Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ. Prezydium OPZZ przyjęło Stanowisko w sprawie wpływu inflacji na poziom życia obywateli. Czytamy w nim m.in., że największym zagrożeniem dla pracowników i ich rodzin jest obecnie bardzo wysoka, blisko 9-procentowa inflacja. Tak wysokiego tempa wzrostu cen nie odnotowano od grudnia 2000 r. Niestety, rząd przez wiele miesięcy bagatelizował ten problem. Dopiero niedawno przyjął mocno spóźniony pakiet antyinflacyjny, który tylko w niewielkim stopniu zrekompensuje pracownikom wzrost kosztów życia. Prezydium podkreśla, że przyjęta przez Sejm ustawa budżetowa na rok 2022 oparta jest o nierealistyczne założenie, że średnioroczna inflacja w roku bieżącym wyniesie 3,3 proc. Tymczasem w styczniu br. inflacja będzie wyższa niż nominalny wzrost płacy minimalnej w 2022 r. (7,5 proc.). Oznacza to, że jej realna wartość spadnie po raz pierwszy od wielu lat. Inflacja stanowi ponadto poważne zagrożenie dla realizacji rozwiązań społeczno-gospodarczych zawartych w budżecie państwa na rok 2022. W tej sytuacji Prezydium OPZZ uznaje za konieczne skorygowanie w ustawie budżetowej poziomu prognozowanej inflacji w 2022 r. Niezbędne jest także wycofanie się rządu z działań blokujących szybszy wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Obowiązkowe szczepienia?

W pogarszającej się sytuacji epidemicznej szczególne znaczenie miała dyskusja na temat dwóch poselskich projektów ustaw w sprawie COVID-19. Przewodniczący Andrzej Radzikowski przypomniał główne założenia obu dokumentów. Projekt Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”, złożono w Sejmie 7 grudnia ub.r. Zakłada on m.in. wprowadzenie powszechnego obowiązku szczepień dla dorosłych Polaków, obostrzenia dla niezaszczepionych, możliwość weryfikacji certyfikatów covidowych przez zakłady pracy oraz prawo pracowników do odmowy wykonywania obowiązków w sytuacji, kiedy w miejscu pracy nie jest im zapewnione bezpieczeństwo epidemiczne. Drugi projekt poselski (popierany przez Klub Parlamentarny PiS) - „o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19” - wpłynął do Sejmu 14 grudnia. Dotyczy on możliwości wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2; możliwości żądania pracodawcy od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku tekstu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2, lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

OPZZ popiera działania, które zachęcają do szczepienia się przeciwko COVID-19. Przypomina jednak, że odpowiedzialność za formę i skuteczność tych działań spoczywa na rządzie. Zwraca ponadto uwagę, że pracownicy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji proponowanych rozwiązań prawnych. Biorąc to pod uwagę, żaden z projektów poselskich nie uzyskał pozytywnej opinii OPZZ.

Zbliża się Kongres OPZZ

Przewodniczący Andrzej Radzikowski i Wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz omówili stan przygotowań do X Kongresu OPZZ. Proponowany termin to 15–16 grudnia br. Prezydium zaaprobowało plan pracy na 2022 r. w tym terminarz działań przygotowawczych do Kongresu. Prezydium zarekomendowało Radzie OPZZ projekty stosownych uchwał sprawie zwołania Kongresu, podziału mandatów i kosztów przypadających na delegata.

Nowi członkowie OPZZ

Prezydium podjęło uchwały o przyjęciu do konfederacji dwóch organizacji związkowych: NSZZ Pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie oraz ZZ Opiekunek, Opiekunów i Pracowników MOPS Rzeszów.

*******

Po zakończeniu posiedzenia Prezydium, odbyła się konferencja prasowa. Członkowie kierownictwa OPZZ przedstawili stanowisko Centrali w sprawie aktualnej, kryzysowej sytuacji społeczno–gospodarczej i epidemicznej w Polsce.