13 marca 2019 r. na posiedzeniu zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, rozpoczęliśmy dyskusję na temat zakwalifikowania zawodu Strażnika Miejskiego jako formacji umundurowanej w której wykonuje się prace o szczególnym charakterze. Temat strażników miejskich został wniesiony przez OPZZ na Radę Dialogu Społecznego w dniu 27 lutego 2018 r, ponieważ uznaliśmy, że postulat Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego oraz Związku Zawodowego Straży Miejskiej z Kędzierzyna Koźla jest jak najbardziej słuszny, tym bardziej, że w wykazie prac o szczególnym charakterze są prace, które pokrywają się z pracą strażnika miejskiego np. funkcjonariuszy ochrony kolei. Dyskusja w sprawie emerytur pomostowych, w tym Strażników Miejskich nie została zakończona i będzie kontynuowana na następnym posiedzeniu.

Podczas posiedzenia zespołu odbyła się również wstępna dyskusja dot. projektu „Emerytura+”. Podczas dyskusji OPZZ zgłosił zastrzeżenia dot. źródeł finansowania tzw. trzynastej emerytury. Ponieważ w uzasadnieniu projektu ustawy znalazł się zapis, że jednorazowe świadczenia zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy – pytaliśmy, w jaki sposób można korzystać ze środków deficytowego Funduszu Emerytur Pomostowych czy z celowego funduszu jakim jest Fundusz Pracy. Podkreśliliśmy, że od dawna OPZZ wskazuje na trudne warunki życia wielu emerytów i rencistów, że postulowaliśmy szybszy wzrost minimalnej emerytury i renty. Dostrzegając rozwarstwianie się emerytur i płac, postulowaliśmy o zmianę wzoru waloryzacji rent i emerytur i znacznie wyższy wskaźnik waloryzacji. Odnosząc się do „Emerytury+” podkreśliliśmy, że oczekiwaliśmy jednak rozwiązań systemowych, a nie incydentalnych, gdyż rozwiązania incydentalne psują system ubezpieczeń społecznych.

B.G.