Potrzebujemy większej solidarności i sprawiedliwego dzielenia wypracowanych dochodów. Mity neoliberalne w myśleniu o gospodarce muszą raz na zawsze zniknąć z Europy – mówił w Lizbonie do członków EKZZ Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Konferencja EKZZ w Lizbonie była jednym z tematów ostatniego w tym roku spotkania Prezydium OPZZ.

Biuro prasowe OPZZ


Członkowie prezydium zajęli się również przewodnictwem OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego, przyznaniem indywidualnych i zbiorowych odznak „Za zasługi dla OPZZ”, przyjęciem kolejnej organizacji do konfederacji. Rozmawiali także o przygotowaniach do Kongresu OPZZ, który odbędzie się w Warszawie w grudniu przyszłego roku.

Przyszłość i jedność

Wiceprzewodniczący: Barbara Popielarz oraz Piotr Ostrowski reprezentowali OPZZ na śródokresowej konferencji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Lizbonie. Konferencja odbyła się w dniach 8–10 listopada br. Przewodniczący P. Ostrowski przedstawił Prezydium informację o przebiegu posiedzenia EKZZ. Podczas debaty w Lizbonie omawiano propozycję rozpoczęcia kampanii związkowej dotyczącej przeglądu europejskiego ładu gospodarczego, powstrzymania oszczędności i zbudowania bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu trybu gospodarczego. Jednym z punktów programu konferencji była dyskusja poświęcona przyszłości i jedności Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Konferencja pozwoliła na podzielenie się wnioskami, jakie płyną z doświadczenia sytuacji lockdownu z powodu pandemii. Piotr Ostrowski w swoim wystąpieniu na forum EKZZ wskazywał, że: - PKB to nie jedyny i do tego niedoskonały miernik rozwoju, interwencje publiczne w gospodarce są niezbędne, niezbędne są także silne i dobrze finansowane usługi publiczne, prekaryjny rynek pracy to wielkie niebezpieczeństwo dla zatrudnionych w ten sposób pracowników, że potrzebujemy większej solidarności i sprawiedliwego dzielenia wypracowanych dochodów i stąd potrzeba sprawiedliwych i progresywnych podatków. Według wiceprzewodniczącego OPZZ mity neoliberalne w myśleniu o gospodarce muszą raz na zawsze zniknąć z Europy. – Potrzebujemy zatem gruntownej zmiany założeń europejskiego zarządzania gospodarczego – podkreślił P. Ostrowski.

Rada do wzmocnienia

Informacje na temat najbliższych działań RDS przekazał Andrzej Radzikowski, który został powołany na jej przewodniczącego. 23 listopada br. odbędzie się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady pod jego przewodnictwem, a 9 grudnia br. posiedzenie plenarne. Andrzej Radzikowski nawiązał do ankiety przeprowadzonej wśród członków OPZZ na temat oczekiwanych kierunków prac Rady. Zwrócił uwagę na wspólny postulat strony społecznej (związkowcy i pracodawcy) – to wzmocnienie pozycji Rady w procesie tworzenia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego. Temu miałaby posłużyć nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Pierwsze projekty zmian zostały już zgłoszone przez członków Rady.

Wyrazy uznania dla związkowców

Prezydium przyjęło uchwały w sprawie przyznania odznak honorowych „Za zasługi dla OPZZ”. Indywidualne odznaki honorowe III stopnia otrzymali: Edward Śledź, przewodniczący ZZG w Polsce Regionu Noworudzko-Wałbrzyskiego – na wniosek Związku Zawodowego Górników w Polsce, Jan Czerniawski ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Białostockiej – na wniosek Rady OPZZ województwa podlaskiego oraz Krzysztof Rogowski z MZZ „Chemik” przy Michelin Polska – na wniosek Rady OPZZ województwa warmińsko-mazurskiego. Zbiorowe odznaki honorowe „Za zasługi dla OPZZ” I stopnia otrzymały: Międzyzakładowy ZZ Energetyków w Białymstoku, Międzyzakładowy ZZ ENEA CIEPŁO sp. z o.o. w Białymstoku i Rada Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Białostockiej. Odznaki przyznano na wniosek Rady OPZZ województwa podlaskiego.

Kontrolerzy ruchu lotniczego razem z nami

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do OPZZ Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Organizacja liczy 328 członków. O jej przyjęcie do konfederacji wnioskowała Rada OPZZ woj. mazowieckiego. Kontrolerzy zostali przypisani do Branży „Transport”.


Prezydium OPZZ obradowało pod przewodnictwem Andrzeja Radzikowskiego. W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19, posiedzenie przeprowadzono w trybie zdalnym.