W dniu 25 czerwca 2019 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych   skierowały do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wspólny list. Pismo dotyczyło Deklaracji Politycznej, która zostanie przyjęta przez państwa członkowskie ONZ we wrześniu br. podczas Szczytu Celów Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku. Związki podkreśliły, że w przedmiocie ich zainteresowania leży w szczególności osiągnięcie CELU 8 w zakresie godnej pracy. Inicjatywa polskich związków była częścią międzynarodowej akcji na rzecz promowania implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, realizowanej przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych. Z treścią listu można się zapoznać pod adresem: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/swiat/wspolny-list-opzz-fzz-i-nszz-solidarnosci-do-premiera-w-sprawie-realizacji-celow-zrownowazonego-rozwoju

W dniu 24 lipca 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz udzieliła odpowiedzi na list, pisząc:

Z dużą satysfakcją przyjmuję Państwa wspólny list dotyczący realizacji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz planowanego przyjęcia Deklaracji Politycznej podczas Szczytu w sprawie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) zaplanowanego na 24-25 września 2019 r .”.

W odpowiedzi zwrócono uwagę na kilka istotnych aspektów. Ministerstwo podziela obawy zawarte w liście związków, iż tempo wdrażania szeregu SDGs poddaje w wątpliwość możliwości ich osiągnięcia do roku 2030. Jak wskazują bowiem ostatnie oceny Sekretarza Generalnego ONZ oraz analizy zawarte w szeregu raportach przygotowywanych na potrzeby wrześniowego Szczytu powstałe opóźnienia dotyczą nie tylko realizacji Celu nr 8 Promować inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godna praca dla wszystkich , ale także szeregu innych SDGs. W odpowiedzi zaznaczono, że opóźnienia występują przede wszystkim do państw niedoceniających zależności reform społecznych, gospodarczych i środowiskowych z jednej strony oraz wdrażania ich w spójny i zrównoważony sposób z drugiej, a postęp hamują także liczne konflikty zbrojne, których zakończenie fundamentalnie warunkuje realizację zrównoważonego rozwoju.

W odpowiedzi napisano również m.in. to, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju została opracowana z uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. Podkreślono, że w odniesieniu do celu 8. priorytetem rządu jest budowanie przewag konkurencyjnych opartych na zaawansowaniu technologicznym, jakości i innowacyjności oferowanych produktów, jak również mechanizmów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Kluczowy jest także rozwój przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie ułatwień prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dostępu do instrumentów finansowania rozwoju przedsiębiorstwa dostosowanych do jego wielkości. Priorytetowe jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia, promowanie stabilnych form zatrudnienia i jednocześnie elastycznych metod organizacji i świadczenia pracy. Pokreślono, że ważnym elementem jest odpowiednie kreowanie rynku pracy dla zapewnienia godnej pracy dla wszystkich.

Minister zachęca związki zawodowe do współdziałania w kraju, zwłaszcza w zakresie upowszechniania w środowisku pracowników i pracodawców, postanowień Agendy 2030 i korzyści wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju.

KD