Warszawa, dn. 16 marca 2020 r.


Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów


Szanowny Panie Premierze,

w dniu 13 marca 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła plan działań ukierunkowanych na złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii koronawirusa w Unii Europejskiej, w szczególności:

  • logistyczną koordynację w celu zapewnienia niezbędnych dostaw do systemów opieki zdrowotnej, poprzez zachowanie integralności Jednolitego Rynku oraz produkcji i dystrybucji w ramach łańcuchów wartości;
  • wspieranie obywateli, aby pandemia nie wpływała znacząco na ich dochody i na miejsca pracy oraz aby uniknąć trwałych społeczno-ekonomicznych skutków kryzysu;
  • wspieranie przedsiębiorstw i zapewnienie, że płynność sektora finansowego nadal będzie wspierać gospodarkę;
  • umożliwienie krajom członkowskim podjęcia w skoordynowany sposób zdecydowanych działań, poprzez wykorzystanie pełnej elastyczności ram pomocy publicznej oraz ram Paktu Stabilności i Wzrostu.

Dodatkowo Komisja Europejska ogłosiła Inicjatywę Inwestycji w Odpowiedzi na Koronawirusa (Coronavirus Response Investment Initiative), czyli uruchomienie specjalnego funduszu do walki ze skutkami COVID-19, na który Komisja proponuje skierować 37 miliardów euro w ramach polityki spójności na walkę z kryzysem, głównie poprzez zniesienie w tym roku obowiązku zwrócenia się do państw członkowskich o zwrot niewydanych płatności zaliczkowych na fundusze strukturalne.

Komisja zapewnia ponadto o:

  • przekierowaniu 1 miliarda euro z budżetu UE jako gwarancji dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, w celu zachęcenia banków do zapewnienia płynności małym i średnim firmom,
  • uruchomieniu, w celu wsparcia zwolnionych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji,
  • rozszerzeniu zakresu Funduszu Solidarności UE, poprzez objęcie nim również kryzysu zdrowia publicznego.

Pragnę poinformować Pana Premiera, że powyższe propozycje zostały pozytywnie przyjęte przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych także popiera działania podjęte przez Komisję Europejską.

Zwracam się do Pana Premiera o pilne poparcie dla inicjatywy Komisji Europejskiej i podjęcie wszelkich działań, m.in. na spotkaniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) oraz Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO), aby propozycje Komisji Europejskiej jak najszybciej weszły w życie. Musimy zrobić wszystko, aby skutki kryzysu koronawirusa były jak najmniej dotkliwe dla gospodarki, dla miejsc pracy i dla dochodów pracownic i pracowników. Tego oczekują od Pana Premiera pracownice i pracownicy w Polsce.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje włączenia swoich przedstawicieli w działania mające na celu implementację w Polsce planu Komisji Europejskiej, w tym w proces właściwej alokacji funduszy celowych na walkę ze skutkami pandemii”. Przygotowujemy też własny zestaw propozycji ograniczenia pracowniczych skutków kryzysu.


Z poważaniem

Andrzej Radzikowski 

Przewodniczący OPZZDo wiadomości:

  • Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów
  • Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne
  • Pani Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju

Pobierz: Pismo do premiera Mateusza Morawieckiego