Komunikat Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie ulgi podatkowej dla osób pobierających wyższe emerytury

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie ocenia brak w ,,Polskim Ładzie” rozwiązań podatkowych dla osób pobierających wyższe emerytury. W trakcie prac nad ustawą OPZZ proponował zastosowanie do emerytur wynoszących powyżej 5 tys. zł tzw. ulgi dla klasy średniej. Konsekwentnie podtrzymujemy ten postulat jako rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom grupy świadczeniobiorców pobierających wyższe świadczenie emerytalne.

OPZZ wielokrotnie wysuwał argumenty, że objęcie ulgą podatkową pracowników, którzy w wyniku wieloletniej pracy zgromadzili wyższy kapitał emerytalny, będzie dla nich zarówno zachętą do dłuższej aktywności zawodowej, jak i dbałości o odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne. Tymczasem zapisy przyjęte w ,,Polskim Ładzie” są zniechęcającym sygnałem, ostrzegającym przed wieloletnim zatrudnieniem jako nieopłacalnym, bowiem wypracowana przez długie lata wyższa emerytura podlega zwiększonemu opodatkowaniu.

Dodatkowo OPZZ od lat domaga się corocznego zwiększania wskaźnika waloryzacji emerytur poprawiającego sytuację materialną osób starszych. Powinien on uwzględniać średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę, a nie jak przyjął rząd – 20 proc. Brak systemowego spojrzenia na sytuację materialną emerytów w perspektywie długofalowej – budzi oburzenie w kontekście zapewnień rządu, który twierdzi, że szczególnie dba o tę grupę społeczną.

OPZZ apeluje o kompleksowe rozwiązania skierowane do emerytów!

Ulga podatkowa obejmująca emeryturę w wysokości powyżej 5 tys. zł, jak i waloryzacja emerytur według propozycji OPZZ, to gotowe rozwiązania zgodne z zasadą zdefiniowanej składki, na której opiera się polski system emerytalny. Warto z nich skorzystać!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych