Zgodnie z decyzją Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący OPZZ Jan Guz wystosował pisma do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premiera RP Mateusza Morawieckiego, z apelem i propozycją pilnego spotkania się, którego celem byłoby ustalenie wspólnej strategii na rzecz realizacji postulatów formułowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz przywrócenia właściwej rangi zinstytucjonalizowanemu dialogowi społecznemu.

Z oburzeniem przyjęliśmy informację o prowadzeniu przez przedstawicieli rządu i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości rozmów z NSZZ „Solidarność” oraz – w konsekwencji – do powołania dwustronnych „zespołów rządowo-związkowych”. Tego typu inicjatywy potwierdzają, wskazywane od dłuższego czasu przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, obniżanie w Polsce rangi i znaczenia instytucji dialogu społecznego. Dla nas Rada Dialogu Społecznego jest kluczowym miejscem dla ustalania spójnej i zrównoważonej polityki społeczno-gospodarczej, znów – podobnie jak to miało miejsce w przypadku Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych - staje się instytucją iluzoryczną.

Przypominamy, że długofalowa i spójna polityka społeczno-gospodarcza wymaga uwzględniania różnych punktów widzenia. Tylko w ten sposób zapewnia się pokój społeczny i trwały rozwój gospodarczy. Ustalenia i porozumienia zawierane przez rząd tylko z jedną, wybraną przez siebie organizacją przekreślają sens prowadzania dialogu przez pozostałych partnerów społecznych, a z tej organizacji czynią współodpowiedzialną za ewentualne konflikty i niezadowolenie społeczne z tym związane. Takie działanie powoduje też wybiórcze i doraźne, a nie systemowe, rozwiązywanie problemów społecznych. To negatywnie wpływa na rozwój państwa i powoduje konfliktowanie się grup społecznych.

Przypominamy, że wciąż pozostają aktualne postulaty OPZZ przekazane Prezesowi Rady Ministrów w trakcie ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dn. 22 września 2018 roku. Nie ma znaczącego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej i w sferze finansów publicznych oraz płacy minimalnej. Mniejsza od zapowiadanej jest waloryzacja emerytur i rent. Marginalizowana jest kwestia wprowadzenia dodatkowej możliwości skorzystania z prawa do emerytury stażowej oraz zatrzymania stopniowej likwidacji emerytur pomostowych. Wciąż czekamy na pełne odmrożenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych oraz o zrekompensowanie pracownikom strat poniesionych w okresie obowiązywania zamrożenia tej wysokości. Dodatkowo, rząd nie podejmuje żadnych działań zmierzających do wydłużenia urlopu wypoczynkowego oraz systematycznego zmniejszania tygodniowego wymiaru czasu pracy. Jednocześnie nawarstwiają się problemy w oświacie i ochronie zdrowia, a wiele grup zawodowych prowadzi obecnie akcje protestacyjne w zakresie warunków pracy i wynagradzania.

Jeszcze raz podkreślamy, że alternatywą dla konstruktywnego dialogu społecznego w ramach powołanych do tego instytucji jest radykalizacja działań oraz zaostrzenie akcji protestacyjno-strajkowych w skali ogólnopolskiej. Zależy nam na ustaleniu wspólnej strategii na rzecz realizacji postulatów formułowanych przez OPZZ oraz przywróceniu właściwej rangi zinstytucjonalizowanemu dialogowi społecznemu w kontekście konstytucyjnego zapisu odnoszącego się do społecznej gospodarki rynkowej!