OPZZ skierowało do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej pismo w sprawie konieczności nowelizacji rządowego Programu "Rodzina 500 plus”. Domagamy się nie tylko podniesienia kryteriów dochodowych uprawniających do świadczenia wychowawczego (800 zł lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, ale także wdrożenia rozwiązania ,,złotówka za złotówkę”, które w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego pozbawia świadczenia wychowawczego wiele rodzin.

Nasze propozycje uzasadnia wzrost płacy minimalnej wynoszącej od
1 stycznia 2019 roku 2250 zł, znacząco wpływającej na korzystanie z programu, zwłaszcza rodzin najuboższych. OPZZ uważa, że pozostawienie obecnych progów uprawniających do świadczenia wychowawczego, spowoduje eliminację wielu rodzin z jego pobierania. Pobierz pismo: Pismo OPZZ ws. korekty w programie "500plus"


Treść pisma:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Szanowna Pani

Elżbieta RAFALSKA

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podziela pogląd Pani Minister o potrzebie podniesienia kryteriów dochodowych w Programie "Rodzina 500 plus” uprawniających do świadczenia wychowawczego (800 zł lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania OPZZ sygnalizowało już od dłuższego czasu, zwłaszcza w związku ze wzrostem płacy minimalnej wynoszącej od 1 stycznia 2019 r. 2250 zł. Pozostawienie obecnych progów spowodowałoby eliminację wielu rodzin z pobierania tego świadczenia.

Jednocześnie uważamy, że właściwym miejscem do dyskusji nad zmianami jest Rada Dialogu Społecznego. Korekta w/w progów dochodowych powinna być realizowana w analogicznym trybie, jak uzgadnianie kryteriów uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczeń rodzinnych.

Inną kwestią, na którą OPZZ zwraca uwagę od początku funkcjonowania Programu ,,Rodzina 500 plus” jest wdrożenie rozwiązania ,,złotówka za złotówkę”, które w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego pozbawia świadczenia wychowawczego. Wiele rodzin kieruje do OPZZ interwencję, iż Program nie jest sprawiedliwy, bowiem przekraczając minimalną kwotę ustawowego kryterium dochodowego o niewielką kwotę, eliminuje rodziny z otrzymania świadczenia wychowawczego. Taka sytuacja prawna zniechęca wiele osób do kontynuowania pracy zarobkowej, szczególnie kobiet po okresie urlopu wychowawczego.

Proponowana zmiana w tym zakresie, w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) mogłaby przyjąć następujące brzmienie, poprzez dodanie w art. 5 ust. 5 i 6:

5. W przypadku przekroczenia kwot, o których mowa w ust. 3 i 4, uprawniających daną rodzinę do świadczenia wychowawczego, świadczenie to przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia wychowawczego, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

6. W przypadku, gdy wysokość świadczenia wychowawczego, przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 5, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.”

OPZZ wyraża nadzieję, że zaproponowane rozwiązania korzystanie wpłyną na dalsze wzmacnianie systemowych działań na rzecz polityki rodzinnej.Z poważaniem 

Jan Guz

Przewodniczący OPZZ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RG

[fot. www.pixabay.com]