Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z satysfakcją i zadowoleniem przyjęło inicjatywę ustawodawczą Senatu RP zawartą w Uchwale z dnia 13 maja 2020 r. zakładającą wniesienie do Sejmu RP projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Projekt zawiera wiele cennych rozwiązań dodatkowego wsparcia systemu ochrony zdrowia.

Większość z nich było zgłaszanych przez OPZZ od początku ogłoszenia stanu epidemii w kolejnych nowelizacjach Tarczy Antykryzysowej - jako narzędzia minimalizujące rozprzestrzenianie się wirusa oraz zapewniające bezpieczeństwo pracowników tego sektora.

Do najważniejszych rozwiązań proponowanych w projekcie należą m.in:

  • wprowadzenie 100 % dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku specjalnego za pracę w godzinach nadliczbowych
  • finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe
  • wprowadzenie obowiązkowych badań na obecność wirusa SARS-CoV-2
  • obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej
  • utworzenie Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Rozprzestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2

Senat wyszedł naprzeciw oczekiwaniom środowiska pacjentów i pracowników !

Projekt ustawy jest już w Sejmie – teraz czas na jego realizację.

OPZZ oczekuje pilnego procedowania w trybie szybkiej ścieżki legislacyjnej i dialogu z partnerami społecznymi w udoskonalaniu tych propozycji !

Gwarancja stabilności systemu opieki zdrowotnej to gwarancja powrotu gospodarki na ścieżkę stabilności i rozwoju. Właśnie teraz jest czas na działanie.Kierownictwo OPZZ 


Oryginał pisma do pobrania poniżej: