28.01.2019r. odbyło się w CPS Dialog posiedzenie partnerów społecznych Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich. Spotkanie prowadził Przewodniczący Zespołu S.Wittkowicz. Ze strony OPZZ uczestniczy w pracach Zespołu Zygmunt Mierzejewski.

Na początku spotkania Zygmunt Mierzejewski odniósł się do narastających nieprawidłowości w działalności Rady i jej Zespołów. Poprzednie posiedzenie Zespołu odbyło się bez umocowanych w Zespole członków Strony Rządowej. Czy wysłano odpowiednie pisma przypominające o obowiązkach przedstawicielom strony rządowej? Przez wiele lat Zespoły przygotowywały plan pracy na następny rok i zaznaczały orientacyjny harmonogram  działań oraz powiązane
 zespoły przygotowujące materiały pod obrady plenerze określonego tematu. Po uzgodnieniu tematyki przed jej przyjęciem był konsultowana z Zespołami. Na jakiej podstawie zmieniono ten logiczny tok prac? Tak ważna tematyka jak przyszły okres programowania, Strategia dla regionów, Ocena SOR zostały pominięte Dlaczego nikt nie dba o rozwój gospodarczy i jego ocenę? Dlaczego my musimy tracąc czas wyjaśniać czy Zespół doraźny ds. SOR ma przedłużony okres działalności? Dlaczego urzędnicy decydują który Zespół ma otrzymywać materiały? Kto wydał takie zarządzenie?

Przecież są określone i stosowane przez lata zasady działania i trzeba się do nich po prostu stosować.

Strategia jest zupełnie czymś innym niż projekt Ustawy i ma inny tryb dlaczego i tu pomylono procedury?

Odpowiadając Przewodniczący poinformował, że pisma o konieczności uczestnictwa w pracach Zespołu została wysłana do trzech ministrów. Co do reszty pytań będzie wyjaśniane dlaczego tak się stało.

Następnie omówiono tryb prac Zespołu w 2019r. Planowane jest spotkanie z Zespołem ds. SOR w połowie lutego. Temat wiodący to otrzymana Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2023 -2030. Będzie okazja do oceny zapisów z obowiązującą Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

ZM zaproponował aby zaprosić na posiedzenie przedstawicieli Komisji Europejskiej. Pomysł wszyscy poparli.

Następnie przypomniano, że od lat wnioskujemy, że powinniśmy być uczestnikami prac podczas przeglądu śródokresowego. ZM przypomniał, ze po przeglądzie w poprzednim okresie programowania trzeba było pisać sprostowania i wyjaśnienia. My będziemy gwarantem merytorycznej rzetelnej oceny. Ten temat został też wstawiony w agendę lutowego posiedzenia. Do tego czasu Przewodniczący spotka się ze stroną rządową celem dokonania stosownych uzgodnień.

Następnie długo omawiano problemy z kwalifikowalnością wydatków. Miały być zmiany co obiecała strona rządowa- ostatnio wycofuje sie z tego zobowiązania. Teoretycznie funkcjonuje podkomitet Komitetu Umowy Partnerstwa ds. kwalifikowalności wydatków i tam powinny być omawiane te kwestie ale od ponad roku nie może się zebrać pomimo wielu naszych interwencji. To samo jest z podkomitetem ds. partnerstwa, który powstał z inicjatywy partnerów społecznych. ZM zaproponował, aby wysłać pilnie pismo celem zwołania posiedzeń tych gremiów. Przewodniczący przypomniał, że problemem jest rezygnacja z prac Przewodniczącego podkomitetu ds. partnerstwa. Zaproponował aby zgłosić na Przewodniczącego Zygmunta Mierzejewskiego. Jest wiceszefem komitetu ds. kwalifikowalności i ma dużą wiedzę i doświadczenie w materii prac podkomitetu ds., partnerstwa, gdyż uczestniczył w pracach nad przygotowanie białej księgi ds. zasad partnerstwa.. Pomysł poparto. Wszyscy zgodzili się ,że trzeba wrócić do przeglądu zasady stosowania partnerstwa. ZM uzupełnił, że spraw jest pilna, gdyż teraz opracowuje się przyszłościowe zapisy i powinny zasady partnerstwa uwzględniać tak na szczeblu centralnym jak i w województwach.

Zygmunt Mierzejewski