Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz z Solidarnością i Forum Związków Zawodowych apelują o pilny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


Pan

PIOTR PATKOWSKI

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów


Szanowny Panie Ministrze,

Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.), strona pracowników, reprezentowana przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, przedkłada wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2023 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na następującym poziomie:

  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 13,41%;
  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 20%;
  • wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić:
    • od 1 stycznia 2023 r. nie mniej niż 16,28% (o 490 zł);
    • od 1 lipca 2023 r. nie mniejniż 7,15% (o 250 zł)
  • wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2022 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia
    17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.), zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022.

W związku z art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który przewiduje, w warunkach wysokiej inflacji, ustalenie dwóch terminów zmiany wysokości płacy minimalnej, strona związkowa oczekuje niezwłocznego rozpoczęcia w Radzie Dialogu Społecznego dyskusji na ten temat, w tym w szczególności przystąpienia przez rząd i stronę pracodawców do negocjacji w odniesieniu do drugiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Strona pracowników wskazuje ponadto na konieczność pilnego rozpoczęcia w Radzie Dialogu Społecznego prac w przedmiocie zmiany modelu kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Strona pracowników zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent m.in. w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok lub innych zdarzeń wpływających negatywnie na dochody pracowników.


Całość dokumentu do pobrania TUTAJ