Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od samego powstania zaangażowane jest w walkę o prawa kobiet. Nasze sukcesy to m.in. sprawa "rocznika 53" oraz zmiany w Tarczy Antykryzysowej na korzyść młodych matek.

Realizacja wyroku TK w sprawie „rocznika 53” – sukces OPZZ

W dniu 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa mówiąca o tym, że osobom, które przeszły na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 roku życia, zostanie obniżona emerytura powszechna (w przypadku kobiet po osiągnięciu 60 lat). Rzecz w tym, że osoby urodzone w 1953 roku, które zdecydowały się na przejście na wcześniejszą emeryturę w latach 2008-2012, nie miały świadomości, że skorzystanie z tej możliwości wpłynie negatywnie na wysokość świadczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Punkt zwrotny nastąpił 6 marca 2019 roku. Trybunał Konstytucyjny orzekł wtedy, że przepis mówiący o konieczności pomniejszenia emerytury powszechnej o kwoty pobrane na emeryturze wcześniejszej jest niekonstytucyjny. Trybunał uznał, że przepis naruszył zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa oraz lojalności państwa wobec obywateli. Wyrok TK nie oznaczał jednak szczęśliwego dla wszystkich pokrzywdzonych finału sprawy, otwierając tylko niektórym paniom urodzonym w 1953 roku drogę do odzyskania utraconych pieniędzy. TK zalecił ustawodawcy zmianę prawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

OPZZ podjęło szereg inicjatyw na rzecz realizacji wyroku TK i uchwalenia przez ustawodawcę stosownej ustawy. Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą przywrócenia większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną (w większości przypadków dotyczy to kobiet urodzonych w 1953 roku).

Zmiany w Tarczy Antykryzysowej na korzyść młodych matek – sukces OPZZ

Przepisy Tarczy Antykryzysowej uchwalonej w dniu 2 marca 2020 r. umożliwiły obniżanie pracownikom wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia i zaczęły wywoływać negatywne skutki w zakresie świadczeń dla matek z tytułu urodzenia dziecka. W wyniku tych przepisów podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowić zaczęło wynagrodzenie ustalone na podstawie nowego, obniżonego wymiaru czasu pracy. Taka sytuacja miała miejsce nawet w przypadku, gdy w okresie pobierania zasiłku nastąpiło przywrócenie pełnego wymiaru czasu pracy. Rozwiązanie to było krzywdzące i niesprawiedliwe w stosunku do kobiet, które przed wejściem w życie rozwiązań antykryzysowych odprowadzały składkę od nieobniżonej pensji.

W dniu 24 lipca 2020 roku OPZZ skierowało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a także do Pani Senator Beaty Małeckiej-Libery, Przewodniczącej Komisji Zdrowia Senatu RP, wniosku o wprowadzenie w czasie prac nad Tarczą Antykryzysową przepisu naprawiającego niekorzystną sytuację matek. OPZZ przygotowało również stosowny projekt ustawy w tej sprawie, a w dniu 11 września 2020 roku Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy złożył ów projekt w Sejmie.

Naciski OPZZ odniosły oczekiwany skutek. Na mocy ustawy z dnia 7 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19.