Wczoraj strona związkowa uznała, że ostatnia podwyżka płac w państwowej sferze budżetowej nie zrekompensowała pracownikom wieloletniego mrożenia ich wynagrodzeń. Płace w sektorze publiczny, wbrew temu co twierdzi Ministerstwo Finansów, nadal są niskie. Uwzględniając potrzebę poprawy warunków życia pracowników sfery budżetowej trzy centrale związkowe, we wspólnym stanowisku, zaapelowały do rządu o wzrost płac w państwowej sferze budżetowej w 2021 r. o 10%.

(nq)


Stanowisko

strony pracowników Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 r.


Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, po przeanalizowaniu propozycji Rady Ministrów, aby średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 r. wyniósł 100,0% w ujęciu nominalnym, co oznacza, że wynagrodzenia w roku 2021, ustalone zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem, wnioskują o zmianę decyzji Rady Ministrów w tym zakresie i ustanowienie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 110,0%.

Strona związkowa podkreśla, że ostatnia podwyżka płac w państwowej sferze budżetowej nie zrekompensowała pracownikom wieloletniego mrożenia ich wynagrodzeń. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej a zwłaszcza w okresie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Polska potrzebuje wysokiej jakości usług publicznych i zmotywowanych do pracy pracowników. Wbrew deklaracjom rządzących państwo wciąż nie gwarantuje zasadniczej poprawy sytuacji płacowej osób zatrudnionych w instytucjach publicznych i nie wzmacnia swojej pozycji jako pracodawcy oferującego atrakcyjne miejsca pracy. W wielu jednostkach budżetowych wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest niższa od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Uwzględniając sytuację na rynku pracy, w której sektor prywatny coraz częściej sięga po zasoby pracy sektora publicznego, oferując pracownikom wyższe płace, rządzący powinni mieć na uwadze, że stabilizacja zatrudnienia i pewność wypłaty wynagrodzenia nie poprawią w sposób znaczący funkcjonowania państwa i nie zmniejszą wysokiej fluktuacji zatrudnienia w sektorze publicznym. Dlatego Niezbędne jest zagwarantowanie pracownikom sfery budżetowej godnych wynagrodzeń poprzez ich coroczny wzrost. Jest to tym bardzie ważne, ponieważ na pracowników sfery budżetowej zostały nałożone nowe obowiązki wynikające z uchwalenia tzw. tarcz antykryzysowych, bez zapewniania im wyższego wynagrodzenia.

Mając świadomość, że istnieje zależność pomiędzy oczekiwaną poprawą jakości funkcjonowania państwa i wzrostem wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, strona związkowa Rady Dialogu Społecznego postuluje o systemowe uregulowanie wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych, które zagwarantuje pracownikom utrzymanie realnej wartości wynagrodzenia oraz zapewni im wzrost płac w oparciu o wzrost gospodarczy mierzony dynamiką PKB na rok następny.

Przyjęcie takiego systemowego rozwiązania wprowadzi stabilny wzrost wynagrodzeń w sferze finansów publicznych w dłuższej perspektywie, przywróci i ugruntuje atrakcyjność zatrudnienia w urzędach i jednostkach publicznych, zwiększy zainteresowanie wyborem takiej ścieżki kariery i co najważniejsze zmniejszy nabrzmiałe napięcia społeczne w tej sferze.

OPZZ

NSZZ „Solidarność”

FZZ