17 kwietnia bieżącego roku, po raz ostatni w tej Kadencji obradowało Prezydium OPZZ. W posiedzeniu uczestniczyli nowo wybrani przewodniczący Rad Wojewódzkich OPZZ oraz pracownicy biura Centrali.

Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący OPZZ, Jan Guz przedstawił informacje o działaniach kierownictwa OPZZ i Biura OPZZ od ostatniego posiedzenia Prezydium -7 marca br.

Następnie szef OPZZ przedstawił ocenę przebiegu wyborów w wojewódzkich strukturach terytorialnych na kadencję 2018 – 2022.

Jan Guz podziękował przewodniczącym Rad za dotychczasową pracę a szczególnie Jerzemu Wiśniewskiemu (woj. mazowieckie), Ireneuszowi Wiśniewskiemu (woj. podlaskie) i Kazimierzowi Schreiberowi (woj. pomorskie), którzy zakończyli swoją pracę w Radach.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił jej przewodniczący – Jarosław Czarnowski, przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie powołania, na wniosek przewodniczącego OPZZ, osób rekomendowanych na przewodniczących Rad Wojewódzkich na kadencję 2018-2022. Prezydium OPZZ podjęło stosowną uchwałę w tej sprawie.

Po głosowaniu, Jan Guz wręczył nowym szefom wojewódzkich struktur konfederacji akty powołania na Kadencję 2018 – 2022.

W swoim wystąpieniu przewodniczący OPZZ przypomniał nowo wybranym przewodniczącym RW o ich obowiązkach, odpowiedzialności i koniecznym poświeceniu w służbie związkowej.

Przewodniczący pogratulował nowym przewodniczącym Rad Wojewódzkich, szczególnie sprawującym tę funkcję po raz pierwszy – Piotrowi Szumlewiczowi (woj. mazowieckie), Jarosławowi Niczewskiemu (woj. podlaskie) oraz Adamowi Liszczewskiemu (woj. pomorskie).

W kolejnej części posiedzenia Prezydium, przewodniczący OPZZ przedstawił informację o stanie przygotowań do IX Kongresu OPZZ.

Prezydium przyjęło informacje o:

- przebiegu spotkań branżowych delegatów,

- wynikach wyborów członków Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej OPZZ,

- rekomendowanych przedstawicielach do Prezydium IX Kongresu i Komisji Kongresowych (statutowej, programowej, mandatowej, skrutacyjnej do głosowań jawnych, skrutacyjnej do głosowań tajnych).

Wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski omówił projekty:

- porządku obrad IX Kongresu OPZZ,

- regulaminu obrad IX Kongresu OPZZ,

- regulaminu wyborczego dla dokonania na IX Kongresie wyborów przewodniczącego OPZZ i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ,

- programu OPZZ na kadencję 2018-2022,

- zmian w statucie OPZZ.

Prezydium OPZZ przyjęło projekty uchwały Rady OPZZ w sprawach:

- ustalenia liczby delegatów na IX Kongres OPZZ stanowiącej podstawę do ustalenia prawomocności obrad;

- przedstawienia IX Kongresowi OPZZ sprawozdania Rady OPZZ VIII kadencji.

Wiceprzewodniczący Radzikowski przedstawił informacje o przygotowaniach do obchodów Święta Pracy. Prezydium przyjęło Apel z okazji Święta Pracy.

Po wprowadzeniu i na wniosek wiceprzewodniczącej Wiesławy Taranowskiej Prezydium OPZZ przyjęło Apel w sprawie obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Prezydium przyjęło ponadto stanowisko w sprawie projektu nowego Kodeksu pracy.

Prezydium OPZZ zapoznało się  z informacjami kierownictwa Centrali w następujących sprawach:

- o pracach Rady Dialogu Społecznego i tematyce zaplanowanego na dzień 25 kwietnia br. posiedzenia plenarnego Rady;

- ustanowieniu Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

- o złożeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o stwierdzenie reprezentatywności OPZZ w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

- złożeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 do Urzędu Skarbowego oraz o wykonaniu obowiązku naliczenia składek członkowskich w I półroczu 2018 i opłacalności składek na rzecz OPZZ;

- realizacji planu przychodów i wydatków na działalność statutową OPZZ po I kwartale br.

Prezydium OPZZ podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do OPZZ Związku Zawodowego Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

BP OPZZ