9 maja br. odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Zebrani uczcili minutą ciszy kol. Henrykę Stachańczyk, członkinię Rady OPZZ i Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, zmarłą 16 kwietnia br.

Rozpoczynając obrady, przewodniczący Jan Guz poinformował o wyborze kol. Stanisława Grabowskiego na przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu „Farmacja”. Wyboru dokonano na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji. Następnie przewodniczący OPZZ podziękował członkom Prezydium i Rady OPZZ, którzy przestali pełnić swoje funkcje w organach statutowych w kadencji 2014 - 2018 lub nie kandydowali na kadencję 2018 - 2022. Jan Guz wręczył im okolicznościowe listy i symboliczne upominki.

W części roboczej obrad przewodniczący Guz i wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski omówili sprawozdanie Rady OPZZ VIII kadencji. Rada przyjęła uchwałę w sprawie przedstawienia tego sprawozdania IX Kongresowi OPZZ. Rada przyjęła także uchwałę w sprawie ustalenia liczby delegatów na IX Kongres OPZZ stanowiącej podstawę do ustalenia prawomocności obrad, w tym o przyznaniu 1 mandatu delegata Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, która została przyjęta do OPZZ w styczniu br.

Wiceprzewodniczący Radzikowski omówił zagadnienia związane z przygotowaniami do IX Kongresu OPZZ. Rada przyjęła informacje o przebiegu spotkań branżowych delegatów oraz wynikach wyborów członków Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej OPZZ i rekomendowanych przedstawicielach do Prezydium IX Kongresu i Komisji Kongresowych (statutowej, programowej, mandatowej, skrutacyjnej do głosowań jawnych i skrutacyjnej do głosowań tajnych).

Omówiono także projekty porządku obrad IX Kongresu OPZZ, regulaminu obrad IX Kongresu OPZZ, regulaminu wyborczego dla dokonania na IX Kongresie wyborów przewodniczącego OPZZ i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ, programu OPZZ na kadencję 2018-2022 oraz zmian w statucie OPZZ.

Rada przyjęła informacje o przebiegu wyborów w wojewódzkich strukturach terytorialnych na kadencję 2018 – 2022 i o wniosku w sprawie stwierdzenia reprezentatywności OPZZ w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego i pracach Rady.

Przedstawiciele kierownictwa Centrali oraz dyrektorzy wydziałów Biura OPZZ omówili sprawy bieżące w tym informacje o obchodach Święta Pracy. Mówiono także o pracach Rady Dialogu Społecznego związanych ze wstępną prognozą wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019, o Pracowniczych Planach Kapitałowych, Ustawie o rencie socjalnej i tzw. mini ZUS dla firm.

BP OPZZ