Komisja Kobiet OPZZ, która obradowała 4 marca 2022 r. przyjęła dwa ważne dokumenty: Oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji na Ukrainie oraz Stanowisko w sprawie zmian prawnych wzmacniających sytuację kobiet w środowisku pracy i życiu społecznym.

Biuro Prasowe OPZZ


Domagamy się respektowania praw człowieka uchodźczyń z Ukrainy

W swoim Oświadczeniu Komisja Kobiet OPZZ potępia militarną agresję i inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wzywa do zakończenia ataków, podjęcia dialogu i przywrócenia pokoju. Solidaryzujemy się z kobietami i dziećmi uciekającymi z ojczyzny, szukającymi schronienia w krajach sąsiednich! Solidaryzujemy się ze wszystkimi obrońcami Ukrainy, którzy walczą z brutalnym i agresywnym atakiem ze strony Rosji, w tym również z kobietami walczącymi na froncie wojennym, będącymi pracownicami ochrony zdrowia, służb mundurowych - piszą członkinie Komisji Kobiet OPZZ. - Wiele z nich nie może opuścić swojego kraju z powodu charakteru wykonywanej pracy. Podkreślamy, że bezprawność działań wojennych skierowanych przeciwko społeczeństwu ukraińskiemu jest nie do zaakceptowania w demokratycznym świecie. Konflikty zbrojne i kryzysy humanitarne mają szczególnie negatywny wpływ na sytuację kobiet. Przemoc seksualna wobec kobiet i dziewcząt jest wykorzystywana jako narzędzie i broń wojenna. Podobnie jest z przemocą domową czy handlem ludźmi – zjawiskami szczególnie nasilającymi się podczas wojen. To kobiety i dziewczęta, także te będące uchodźczyniami, często są ofiarami tych zjawisk, a ich podstawowe prawa człowieka do zdrowia i bezpieczeństwa – są bezwzględnie naruszane. Nie możemy akceptować życia w takim świecie! - dodają członkinie Komisji.

Komisja Kobiet OPZZ domaga się zapewnienia podstawowych praw człowieka ukraińskim kobietom i dziewczętom! Apelujemy o wsparcie finansowe i logistyczne dla uchodźców, m.in. zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania, dostępu do opieki zdrowotnej i psychologicznej, wsparcia w opiece nad dziećmi, otwarcia przyjaznego dla kobiet rynku pracy, a w sytuacjach kryzysowych – pomocy społecznej.

Żadnej osobie uciekającej z Ukrainy nie wolno odmówić bezpiecznego przejścia i wjazdu przez granicę, ze względu na płeć czy pochodzenie.

Domagamy się zmian przepisów i walki ze stereotypami

W Stanowisku w sprawie zmian prawnych wzmacniających sytuację kobiet w środowisku pracy i życiu społecznym, członkinie  Komisji przypominają, że od lat domagają się zmian przepisów prawnych eliminujących bariery w życiu zawodowym i społecznym kobiet oraz utrwalających nierówności i stereotypy. Państwo polskie ma wiele do zrobienia w sferze zwiększania i pogłębiania świadomości społecznej, o czym przypominamy rządzącym i stanowiącym prawo.

Komisja Kobiet OPZZ nieustannie walczy o prawa polskich kobiet i postuluje o:

  • wprowadzenie monitoringu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, co pozwoli przeciwdziałać luce płacowej pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn oraz wyrównać różnice w awansie zawodowym,
  • tworzenie przez państwo nowych, tanich żłobków i przedszkoli, zarówno publicznych, jak i prywatnych, ułatwiających kobietom godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz sprzyjających ich decyzjom o macierzyństwie, jak i rozwoju zawodowym,
  • likwidację tzw. umów śmieciowych i fałszywego samozatrudnienia – form zatrudnienia pozbawiających pracownice należnych im praw kodeksowym (urlopy, ochrona stosunku pracy, świadczenia z ubezpieczeń społecznych);
  • przeciwdziałanie zjawiskom segregacji płci w edukacji i feminizacji branżowej, w tym zachęcanie kobiet do podejmowania kształcenia w zawodach technicznych,
  • stworzenie i upowszechnienie procedur zgłaszania molestowania, dyskryminacji czy mobbingu w miejscach pracy, szczególnie tych, gdzie procedury te nie istnieją;
  • systematyczne zwiększanie i pogłębianie świadomości w powyższych zakresach, także poprzez gromadzenie unijnych danych na temat występowania tych zjawisk oraz przełamywanie stereotypów płci w społeczeństwie.

Tylko dzięki przepisom zwalczającym stereotypy i nierówności Polska stanie się sprawiedliwym i przyjaznym miejscem do życia dla wszystkich, obywatelek i obywateli.


Pełna treść dokumentów:

Oświadczenie Komisji Kobiet OPZZ

Stanowisko Komisji Kobiet OPZZ