Oświadczenie OPZZ

w sprawie planowanej akcji „Strefa wolna od LGBT”


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z niepokojem przyjęło informację, o planowanym kolportowaniu, wraz z kolejnym wydaniem tygodnika Gazeta Polska, naklejki z przekreśloną tęczą i napisem „Strefa wolna od LGBT”. Zdaniem OPZZ, istnieje niebezpieczeństwo, że - pod szerokim pojęciem „strefy” - rozumieć się będzie każdą przestrzeń, nie tylko prywatną, ale także publiczną, w tym także miejsce pracy.

Przypominamy, że zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną jest integralną częścią zarówno prawa Unii Europejskiej jak i prawa polskiego. W art. 183a §1 Kodeksu Pracy, wprowadzającego w życie zapisy Dyrektywy 2000/78/WE, zapisano: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

Obawiamy się, że tworzenie wyłomów, „przymykanie oczu” czy zawieszanie prawa antydyskryminacyjnego ze względu na orientację seksualną może stanowić niebezpieczny precedens i być wstępem do dalszych wyłączeń. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że przyzwolenie na akcję „Strefa wolna od LGBT”, w odpowiedzi na polityczne i ideologiczne zapotrzebowanie, może skutkować pojawieniem się w przyszłości innych akcji, jawnie kwestionujących prawo antydyskryminacyjne, np.: „Strefa wolna od osób starszych”, „Strefa wolna od osób niepełnosprawnych”, czy „Strefa wolna od związków zawodowych”.

OPZZ aktywnie działa na rzecz promowania równości i przeciwdziałania dyskryminacji. W 2009 r. utworzyliśmy w OPZZ stanowisko pełnomocnika ds. pracowników i pracownic LGBT, a w maju 2019 r. na Kongresie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych przyjęliśmy wspólny manifest europejskiego ruchu związkowego, w którym wzywamy do budowania silnego ruchu związkowego, otwartego m.in. na osoby, które są dotknięte jakąkolwiek formą dyskryminacji, w tym ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Kierownictwo OPZZ