Rada Dialogu Społecznego, na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia, zapoznała się z informacją Ministra Finansów na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2021 i z propozycją średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021.

Omawiano także prognozowane wielkości makroekonomiczne, stanowiące podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej. Rada zapoznała się ponadto z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat propozycji minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej na 2021 r. oraz proponowanego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.

Przewodniczący zespołów problemowych RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ds. ubezpieczeń społecznych poinformowali Radę, że nie osiągnięto porozumienia w sprawach: wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę i wskaźnika wzrostu emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2021 r. Natomiast z inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych osiągnięto porozumienie dotyczące wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2021 r. zakładającego jego średnioroczny wzrost o 110%. To stanowisko nie zostało jednak przyjęte ze względu na brak quorum. Z tego względu nie została też przyjęta uchwała w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego.

Na posiedzeniu byli obecni wszyscy członkowie Rady Dialogu Społecznego z ramienia OPZZ (osobiście i on-line).

Janusz Gołąb