OPZZ ponownie wystąpiło do ministra finansów o zmianę terminu sporządzania sprawozdań finansowych. Podmioty, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na przygotowanie i podpisanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej mają czas tylko końca marca 2020 roku.

W naszej ocenie w sytuacji związanej z ogłoszeniem stanu epidemii utrudnione lub wręcz niemożliwe jest organizowanie posiedzeń sprawozdawczych ciał statutowych wielu podmiotów, w tym organizacji związkowych. W tej sytuacji wydłużenie okresu sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego jest w obecnym stanie faktycznym niezbędne. Taką możliwość przewiduje przygotowana przez rząd tzw. tarcza antykryzysowa, w której wskazano, że minister finansów, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia i przekazania do właściwego rejestru sprawozdań finansowych.

W tej sytuacji, z uwagi na upływający termin wywiązania się z obowiązków podatkowych za 2019 rok, OPZZ zwróciło się do ministra finansów z wnioskiem o pilne określenie nowych terminów sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Równocześnie zasygnalizowaliśmy ministrowi finansów, że każdego roku organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ zgłaszają problemy związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego. Biorąc pod uwagę, że działacze związkowi wykonują swoją pracę społecznie oraz fakt, iż większość organizacji związkowych nie posiada etatów związkowych, utrzymując się z niewielkich składek i dysponując ograniczonym budżetem, wnieśliśmy o uproszczenie wszelkich procedur w omawianym zakresie. Szczególnie poważnym utrudnieniem jest konieczność podpisywania elektronicznego sprawozdań finansowych przez wszystkich członków zarządu organizacji związkowej. Nierzadko organy te są bardzo liczne, co utrudnia sprawne i terminowe podpisanie sprawozdania finansowego.

(nq)