Komisja Ochrony Pracy OPZZ odbyła swoje kolejne w tym roku posiedzenie w dniu 20 listopada br. w siedzibie OPZZ. Licznie zgromadzeni członkowie komisji, reprezentanci branżowego ruchu związkowego, w tym społeczni inspektorzy pracy rozmawiali o współpracy z Państwową Inspekcją Pracy i bezpieczeństwie pracy w branżach związkowych i regionach. To ważny obszar działania związków zawodowych stąd cenną była wymiana informacji i praktycznych doświadczeń między sobą. Każdy z członków komisji miał okazję do przedstawienia sytuacji w swoim zakładzie pracy, dyskutowano zwłaszcza o kondycji społecznej inspekcji pracy i konieczności jej wzmocnienia, oceniano działalność kontrolną i prewencyjno – promocyjną inspekcji pracy. Omówiono także najważniejsze problemy wynikające ze sprawozdania z działalności inspekcji pracy w 2018 roku. Komisja Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała dokument, jaki będzie przyjmowany na posiedzeniu Rady OPZZ w dniu 27 listopada br. poświęcony problematyce współpracy pomiędzy związkami zawodowymi, a organami inspekcji pracy, rekomendując Radzie wnioski zawarte w projekcie. Podczas posiedzenia omówiono także bieżącą aktywność OPZZ, w tym na forum Rady Dialogu Społecznego.

Obrady prowadził przewodniczący komisji Grzegorz Pawlak, przy współudziale wiceprzewodniczącej OPZZ Barbary Popielarz reprezentującej kierownictwo OPZZ i sekretarza komisji Renaty Górnej (Wydział Polityki Społecznej OPZZ).