W środę 20 lutego 2019 r. odbyło sięposiedzenie Komisji Polityki Senioralnej OPZZ. Podczas posiedzenie wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz poinformowała członków Komisji o zbliżających się rocznicach i planowanych przez OPZZ imprezach masowych. Wiceprzewodniczący OZZ Andrzej Radzikowski omówił stan dialogu społecznego w Polsce. Bogdan Grzybowski – dyrektor wydziału polityki społecznej omówił bieżące dylematy ubezpieczeń społecznych, najnowsze projekty ustaw, inicjatywy OPZZ w zakresie emerytalnym i roczną ocenę funkcjonowania przepisów obniżających wiek emerytalny. Magdalena Kossakowska – specjalista OPZZ przedstawiła informację nt. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Podczas drugiej części posiedzenia skupiono się na wspieraniu inicjatyw na rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, większym udziale seniorów w życiu społecznym, jak najpełniejszym wykorzystaniu potencjału osób 50+ na rynku pracy oraz budowę solidarności międzypokoleniowej. W tej części przewodniczący Komisji Senioralnej OPZZ Jerzy Wiśniewski przedstawił diagnozę sytuacji osób starszych (w wieku 60+), z uwzględnieniem sytuacji demograficznej oraz dochodowej, warunków mieszkaniowych, aktywności zawodowej, sytuacji rodzinnej, sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, aktywności społecznej i obywatelskiej oraz edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, a także informacji o stanie zdrowia oraz dostępności i poziomie usług socjalnych. Uczestnicy Komisji poświęcili sporo uwagi wyzwaniom, przed którymi stoi polskie społeczeństwo. Wśród obszarów wymagających szczególnej troski wskazane zostały zagadnienia związane z opieką geriatryczną, dziennymi domami senioralnymi czy finansowaniem działalności Rad Senioralnych.

B.G.