11 grudnia 2018 r. w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Senioralnej OPZZ. Przewodniczący Komisji Jerzy Wiśniewski poinformował, że seniorzy zmagają się z wieloma ograniczeniami, przez które nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw, że część rządowych i samorządowych programów się sprawdza, inne nie, że brakuje spójnej polityki całego państwa na rzecz osób starszych, że wiele lokalnych praktyk warte jest wspierania i propagowania – dlatego Komisja senioralna OPZZ powinna wspierać inicjatywy na rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, aby zwiększać udział seniorów w życiu społecznym oraz budować solidarność międzypokoleniową. Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski zachęcił, aby problemy seniorów przenosić na posiedzenia Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czy na posiedzenia komisji senioralnych w gminach i dzielnicach. Bogdan Grzybowski – dyrektor wydziału polityki społecznej omówił stan dialogu społecznego w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz poinformował o konsultowanych ostatnio aktach prawnych z tego zakresu. Uzgodniono, że najbliższe plenarne posiedzenie Komisji Senioralnej OPZZ poświęcone będzie Pracowniczym Planom Emerytalnym z perspektywy oszczędzającego oraz stanem dyskusji w zespole Rady Dialogu Społecznego nad przeglądem emerytalnym.

Na posiedzeniu omówiono również kampanię objętą patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara „Godna starość i Godna Praca”. Dotyczy ona głównie kwestii związanych z pogarszającym się stanem polskiej opieki geriatrycznej oraz sytuacją pracowników w prywatnych placówkach opieki długoterminowej dla osób starszych.

B.G./ A.S.