13 listopada 2018r. odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ. Na wstępie, po przyjęciu przez członków porządku obrad, Przewodniczący OPZZ Jan Guz poinformował zebranych o działaniach swoich i biura OPZZ „Od Prezydium do Prezydium: 27 sierpnia 2018 r. do 9 listopada 2018 r.”

Następnie omówił szczegółowo obecną sytuacje związkową w spółce PLL LOT. Do udziału w tej części zaproszony był Kapitan Adam Rzeszot szef Związku Zawodowego Pilotów w PLL LOT, który również wyraził swoje opinie na temat obecnej sytuacji w zakładzie pracy.

Po dyskusji na temat działań podjętych w sprawie PLL LOT zebrani omówili plany wydatków z budżetu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Następnie nastąpiło Omówienie przebiegu pierwszych posiedzeń Komisji Problemowych OPZZ i podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących Komisji Problemowych OPZZ w kadencji 2018-2022. 

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 9 Statutu OPZZ i uchwały Prezydium z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji problemowych OPZZ – Prezydium – powołuje następujących przewodniczących:

  • Komisji Kobiet – Wiesława Taranowska,
  • Komisji Ochrony Pracy – Grzegorz Pawlak,
  • Komisji Polityki Senioralnej – Jerzy Wiśniewski,
  • Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego – Zygmunt Mierzejewski
  • Komisji Pracowników Instytucji Finansowych – Małgorzata Ciesielska
  • Komisji Młodych – Konrad Więcek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydium

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków ZawodowychPo uchwaleniu przez Prezydium OPZZ powołania nowych przewodniczących komisji problemowych OPZZ, Jan Guz ponownie zabrał głos by omówić sprawy związane ze stanem dialogu społecznego w Polsce po przejęciu przewodnictwa w Radzie Dialogu Społecznego przez FZZ m.in. w kontekście przeprowadzonej w dniu 22 września br. ogólnopolskiej manifestacji OPZZ i akcji protestacyjno-strajkowych prowadzonych przez organizacje członkowskie OPZZ – 2 października przez służby mundurowe, akcji strajkowej w spółce PLL LOT trwającej od 18 października do 1 listopada br. i pikiecie OPZZ w dniu 27 października.

Następnie Wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski przedstawił obecny stan prac nad przeglądem systemu emerytalnego w ramach prac Rady Dialogu Społecznego.

Omówiono również pod przewodnictwem dr Liwiusza Laska wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie zasad ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityk Społecznej do opinii OPZZ do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń.

Wedle porządku obrad przyszła kolej na omówienie opinii OPZZ na tematy:

- projektu ustawy o rodzicielskich świadczeń uzupełniających i projektu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

- projektu tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2019 i projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Pozostałymi tematami podejmowanymi przez Prezydium OPZZ były:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

- temat skutków finansowych kosztów wynagrodzeń w ochronie zdrowia finansowanych z budżetu NFZ wynikających z porozumień zawieranych między Ministrem Zdrowia a poszczególnymi grupami zawodowymi w ochronie zdrowia

- inicjatywa Konfederacji Lewiatan dotyczącej powołania Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji

Łukasz Mycka