Dla realizacji programu nakreślonego przez IX Kongres podejmowaliśmy wspólnie wiele działań, inspirowaliśmy polski rząd, występowaliśmy do pracodawców i RDS, zgłaszaliśmy inicjatywy poselskie. Przeciwstawialiśmy się próbom niekorzystnych dla pracowników zmian w prawie, zabiegaliśmy o poprawę warunków pracy, walczyliśmy z patologiami w stosunkach pracy. OPZZ uczestnicząc w procesie legislacyjnym prezentowało uwagi i postulaty wynikające z Programu OPZZ na lata 2018-2022. Dla skuteczniejszego promowania naszych postulatów Rada OPZZ przyjęła program „Godna praca, płaca i emerytura”.

Szczegółową informację o aktywności i efektach pracy przekazaliśmy w formie pisemnej.

W swoim wstępie skupię się więc tyko na wybranych obszarach. Planowaliśmy dzisiejsze posiedzenie, z uwagi na jego znaczny zakres problemowy, w formie wyjazdowej w naszym ośrodku w Mielnie. Niestety rozwój pandemii uniemożliwił wspólne spotkanie.

Początek IX Kadencji na zawsze będzie naznaczony nieoczekiwaną, przedwczesną śmiercią Jana Guza.

·IX Kongres, po raz kolejny powierzył mu przewodnictwo OPZZ.

·Wspólnie uznaliśmy, że jego przywództwo będzie gwarancją utrzymania coraz wyższej pozycji i znaczenia naszej konfederacji, jako organizacji zrzeszającej związkowców wszystkich branż, zawodów i pokoleń.

·Pracowników, którzy wstępują do naszych organizacji członkowskich bez względu na osobiste przekonania.

·Jeżeli dzisiaj niezależni komentatorzy życia publicznego mówią o nas, że jesteśmy nowoczesną centralą związkową, otwartą na merytoryczny dialog i konstruktywny kompromis, to wielka w tym zasługa Jana Guza.

·Żegnając Janka, żegnaliśmy charyzmatycznego lidera, porywającego mówcę, człowieka wielkiej wiary w solidarność pracowniczą, rzetelnego, dobrego, niezastąpionego przyjaciela.

·Uczcijmy Jego pamięć minutą ciszy…

Po śmierci Jana, Rada OPZZ postanowiła powierzyć mi pełnienie obowiązków przewodniczącego.

 • Kilka miesięcy później, reagując na sugestie wielu Koleżanek i Kolegów, zgłosiłem swój udział w wyborach na przewodniczącego naszej konfederacji.
 • W demokratycznych wyborach powierzyliście mi tę funkcję, uznając zapewne, że przedstawione przeze mnie hasło przewodnie „Twórcza kontynuacja” spełnia Wasze oczekiwania związane z działalnością Centrali.
 • Dziękuję Koleżankom i Kolegom za zaufanie. To największa nagroda za lata pracy, ale też zobowiązanie.
 • Podwójne, ponieważ oprócz pokładanych we mnie nadziei i oczekiwań, muszę się mierzyć z dziełem życia mojego poprzednika i przyjaciela.
 • Wiedziałem to, kiedy przyjmowałem powierzony przez Was mandat. Jednak w październiku ubiegłego roku, nie wiedzieliśmy jakie wyzwania staną niebawem przed nami.

Ciosem w plecy był nieuczciwy donos na OPZZ skierowany do Prokuratury przez byłego pracownika Biura OPZZ.

 • Nieuczciwe zarzuty posłużyły władzy do długotrwałego śledztwa przeciwko naszej organizacji.
 • Zakres prowadzonych działań wskazuje, że starano się coś znaleźć.
 • Przesłuchano kilkadziesiąt osób, zbadano kilka segregatorów dokumentacji przekazanej przez OPZZ,
 • Posiłkowano się: Krajowym Rejestrem Karnym, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, NIK, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, delegaturą CBA w Warszawie, Departamentem Postępowań Kontrolnych CBA, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Nieuczciwe zarzuty nie mogły się potwierdzić i w dniu 1 października br. Prokuratura umorzyła śledztwo.

Nikt z nas nie planował pandemii COVID – 19. Niestety, jej atak obnażył niekompetencję światowych, w tym polskich elit władzy.

 • Działania rządzących Polską miały i nadal mają charakter improwizacyjny, akcyjny, doraźny.
 • Kulejący dialog społeczny, w ostatnich miesiącach uległ dalszej erozji tym bardziej, że władza zajmowała się sobą, zamiast chronić obywateli i przygotowywać państwo na drugą falę koronawirusa.
 • Siłą rzeczy działania OPZZ także musiały mieć charakter doraźny i interwencyjny, co skutecznie zaburzyło rytm pracy Centrali i naszych organizacji członkowskich.
 • Jednak z determinacją i odwagą podejmowaliśmy te działania, mimo ustawowego ograniczenia niezależności Rady Dialogu Społecznego.
 • Od pierwszych dni pandemii uważaliśmy i nadal uważamy, że ochrona miejsc pracy i płacy to jedyna skuteczna metoda przygotowania się do nadchodzącego kryzysu gospodarczego.
 • Żądaliśmy i nadal żądamy zabezpieczenia przez państwo 100% wynagrodzeń pracowników i pełnej ochrony przed zwolnieniem. Oczekujemy racjonalnych i skutecznych działań rządu.
 • Domagamy się długofalowej wizji rynku pracy. To nie my, pracownicy, zlekceważyliśmy sygnały o nadciągającej epidemii!
 • To my, pracownicy, płacimy najwyższą cenę za niefrasobliwość władzy!

Rada Dialogu Społecznego miała być remedium na wszystkie ułomności jej poprzedniczki - Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych

 • W obliczu narastającej pandemii OPZZ wyraziło natychmiastową gotowość ścisłej współpracy w duchu odpowiedzialności za Polskę.
 • Niestety, nawet w dobie tak głębokiego kryzysu rządzący realizują zasadę prymatu interesu partyjnego nad publicznym.
 • Ustawy, które miały ratować polską gospodarkę i pracowników wykorzystywane były i są do bieżącej gry politycznej. 
 • Władza wdrożyła Tarczę Antykryzysową, a jej kolejne nowelizacje świadczą o improwizacyjnym charakterze walki z koronawirusem.
 • Rządzący, przy okazji pandemii zadbali o kilka wybitnie „prozdrowotnych regulacji” jak np. ograniczenie praw członków Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzenie wyborów prezydenckich przez Pocztę Polską bez udziału Państwowej Komisji Wyborczej, czy zmiany dotyczące organów wymiaru sprawiedliwości.
 • OPZZ aktywnie uczestniczył w inspirowaniu prac RDS. Przedkładaliśmy corocznie propozycje do planu pracy, zabiegaliśmy o realizacje zgłoszonych spraw.
 • Pomimo pandemii i obstrukcji ze strony Solidarności i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców udało się utrzymać ciągłość pracy Prezydium i Rady.
 • Z naszej inicjatywy odbyło się w marcu br. posiedzenie poświęcone zagrożeniu spowolnienia gospodarczego, czy zaplanowane na jutro dotyczące polityki klimatycznej i krajowego planu odbudowy.
 • Kierowany przez Kol. Leszka Miętka zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy odbył w bieżącym roku, jako jedyny 6 posiedzeń poświęconych kluczowym sprawom zgłaszanym przez nasze organizacje członkowskie.
 • Niestety nie wszystkie zespoły, pomimo wielu apeli ze strony prezydium RDS, podjęły systematyczną pracę.
 • O aktywności OPZZ w RDS szerzej zechcemy porozmawiać na posiedzeniu naszej Rady zaplanowanym na 9 grudnia.

Tymczasem główny koszt walki z kryzysem pandemicznym ponoszą pracownicy.

 • Wzrost poziomu bezrobocia i alarmujące prognozy nie pozostawiają w tym zakresie żadnych wątpliwości.
 • Wiele branż, a więc i pracowników żyje w niepewności.
 • OPZZ protestował przeciwko możliwości zawieszania zakładowych przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń socjalno-bytowych.
 • Podkreślaliśmy, że nie do zaakceptowania jest możliwość zawieszania przez pracodawcę obowiązków w sferze socjalnej, tym bardziej, że z tego wsparcia korzystają przede wszystkim rodziny o najniższych dochodach.

Na szczęście wiele spraw udało się nam poprawić lub zablokować.

 • Wywalczyliśmy między innymi udział związków zawodowych w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu czasu pracy, przestojach, czy ograniczeniach zapisów zbiorowych układów pracy.
 • Zwiększony został zasiłek dla bezrobotnych.
 • Poprawiono przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego i alimentacyjnego.

Ostatnie tygodnie dowodzą, że za cichą aprobatą rządzących zamykane są kolejne zakłady, a dziesiątki tysięcy pracowników wypycha się z rynku pracy.

 • To wszystko w imię walki z COVID-19 ale także, reanimowanej po wyborach prezydenckich, transformacji energetycznej Polski.
 • A polityka energetyczna rządu opiera się na zasadzie „dziel i rządź”, to antagonizowanie środowiska górników węgla kamiennego z górnikami węgla brunatnego, koncernów górniczych - najpierw między sobą a potem z koncernami energetycznymi, pracowników branży wydobywczo – energetycznej z pracownikami budżetówki.
 • Po kopalniach węgla brunatnego w Adamowie i Koninie, po stoczni Gryfia w Szczecinie i Świnoujściu i zapowiedzi rychłej likwidacji kopalni węgla kamiennego „Silesia” , przyszła kolej na krakowską hutę.
 • Podjęto decyzję o trwałym zamknięciu wielkiego pieca i stalowni. A to oznacza, że pracę straci blisko tysiąc hutników.
 • Dzięki staraniom OPZZ polska polityka klimatyczna ujrzała światło dzienne.
 • To jej upublicznienie wywołało protesty w kopalniach.
 • Nie satysfakcjonują nas podpisane porozumienia dotyczące procesu wygaszania kopalni.
 • Zabiegamy jako OPZZ o spójną i wieloletnią politykę odbudowy i odtwarzania miejsc pracy, tam gdzie one są tracone.
 • Za chwile na bruk pójdą pracownicy sfery budżetowej. W obliczu ziejącej pustką kasy państwa, rządzący nagle sobie przypomnieli o skromności i odchudzeniu rozbuchanej przez lata administracji rządowej. Mogę się założyć, że nie będą zwalniać młodocianych działaczy partyjnych zatrudnionych w gabinetach politycznych ministrów. Pod nóż pójdą starzy fachowcy, a kogo się da wypchną na emerytury. A właśnie tu i teraz potrzebujemy kompetentnych oraz doświadczonych urzędników.

OPZZ nieustannie podkreśla, że miejsca pracy i dochody pracowników muszą być w centrum zainteresowania rządu.

 • Tylko w ten sposób unikniemy głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego!
 • Powołany przez Unię Europejską Fundusz Odbudowy i Rozwoju w wysokości 750 mld euro to szansa dla Polski.
 • To są środki, za które można i trzeba tworzyć nowe, dobre miejsca pracy. Czy rządzący Polską będą umieli skorzystać z tej szansy?
 • Dlatego wzywamy rząd do podjęcia energicznych działań na rzecz stabilizacji rynku pracy w Polsce i niezwłocznego przyjęcia oraz wprowadzenia w życie przepisów związanych z ratowaniem gospodarki, utrzymaniem zatrudnienia i funkcjonowaniem przedsiębiorstw,
 • Nie satysfakcjonuje nas sposób pracy nad Krajowym Planem Odbudowy. Dzięki naszym zabiegom uczestniczymy w tym procesie. Oczekujemy jednak w tym zakresie wypracowania kompleksowego planu konsultacji z partnerami społecznymi. Będę też mówił o tym na jutrzejszym posiedzeniu RDS.

Szybszy wzrost wynagrodzeń to nasz priorytet.

 • Działamy w kraju i na arenie ogólnopolskiej.
 • W UE udało się rozpocząć prace nad dyrektywą o płacy minimalnej (pamiętajmy nasze 50% średniej nie wynika z ustawy tylko decyzji politycznych). Warto pamiętać, że po raz pierwszy na forum EKZZ inicjatywę tę zgłosił Jan Guz.
 • W kraju największy wpływ mamy na płacę minimalną. Ta w ostatnim okresie rośnie szybko i prawie osiągnęła rekomendowany przez OPZZ poziom.
 • Płace w gospodarce rosną nieco wolniej, ale realnie wzrastają. Tutaj największy wpływ mają organizacje zakładowe.
 • Najtrudniej jest w sferze finansów publicznych. Pomimo wspólnego stanowiska trzech central związkowych w tej sprawie.
 • Zmniejszony został podatek dochodowy i wzrosły koszty uzyskania przychodów, wzrosła kwota wolna od podatku.
 • Dodatek stażowy został wyłączony z wyliczania płacy minimalnej.
 • Wspomagaliśmy negocjacje płacowe w zakładach pracy między innymi poprzez opracowanie, wraz z argumentacją, rekomendowanego wskaźnika płac na 2020 rok. Zgłosiliśmy wniosek aby podobny wskaźnik corocznie wynegocjowywać w RDS

Prawo pracy to obszar do którego przywiązujemy bardzo dużo uwagi. Miniony okres zaznaczył się pewną stabilizacją w tym zakresie.

 • Warto zaznaczyć, że część rozwiązań zgłoszonych przez OPZZ dotyczących promowania umów o pracę znalazło odzwierciedlenie w nowym prawie zamówień publicznych.
 • Walczymy o emerytury stażowe. Podejmowaliśmy w tym zakresie wiele inicjatyw. W ich efekcie powoli, zarówno w społeczeństwie, jak i wśród rządzących rośnie świadomość potrzeby zrealizowania jej inicjatywy OPZZ.
 • W zakresie polityki społecznej koncentrowaliśmy się wokół zwiększenia świadczeń dla osób potrzebujących oraz szybszego wzrostu rent i emerytur. W tym zakresie nastąpiła zauważalna, chociaż dalej niezadawalająca, poprawa sytuacji.
 • Mamy istotne osiągnięcia w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi społeczni inspektorzy są zauważalni i wyróżniani w wojewódzkich i krajowych konkursach. Wiele skutecznych działań w tym zakresie realizują nasze organizacje członkowskie.

Poprawa dostępności do świadczeń medycznych i poziomu ochrony zdrowia, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez polskie społeczeństwo postulatów. Niestety pomimo wzrostu finansowania nie odczuwamy poprawy w tym zakresie. Sytuację pogorszyła w istotny sposób pandemia.

Wydarzenia ostatnich dni – lawinowy przyrost zakażeń COVID – 19 im dalsze utrudnienia w dostępie do świadczeń medycznych dowodzą, że rząd nie wyciągnął wniosków z dotychczasowych doświadczeń.

 • Tak jak zmarnował przynajmniej trzy miesiące po ujawnieniu zakażeń w chińskim Wuhan w grudniu ub. roku, tak zmarnował kolejne pół roku od pierwszego zakażenia w Polsce.
 • Zamiast przygotowywać się do kolejnej fali koronawirusa jesienią tego roku (uprzedzali o tym eksperci), władza zajmowała się sobą – wyborami, rozgrywkami wewnątrz koalicji rządzącej, dintojrą z przeciwnikami politycznymi.
 • Jak prowokacja brzmią wczorajsze i dzisiejsze wypowiedzi polityków rządzącej koalicji, że kilkanaście godzin refleksji i zastanowienia nad pospiesznie opracowanymi projektami dotyczącymi lepszego przygotowania się do walki z epidemią to tragedia spowodowana przez opozycję.
 • Jak już wspomniałem eksperci i OPZZ od miesięcy wskazywali na potrzebę podjęcia wielu dodatkowych działań w ochronie zdrowia, powszechniejszemu testowaniu i tym samym oddzielaniu chorych od zdrowych.

Dla realizacji programu OPZZ podejmowanych było wiele akcji i kampanii informacyjnych. Zakres ich oddziaływania systematycznie się zwiększa. Szczegółowe informacje w tym zakresie przekazujemy systematycznie przy okazji posiedzeń ciał statutowych OPZZ. Szerzej o tych działaniach opowie Kol. B. Popielarz.

Ważnym czynnikiem determinującym skuteczność działań OPZZ jest kondycja organizacyjna naszej Konfederacji i jej organizacji członkowskich. Analizę ankiety dotyczącej tego zagadnienia przekazaliśmy w materiałach na dzisiejsze posiedzenie. Jej omówienia dokona Koleżanka Barbara.

Dla lepszego przygotowania aktywu związkowego do wykonywania swoich funkcji organizowaliśmy wiele szkoleń.

Oceniając działalność OPZZ i stan realizacji uchwał IX Kongresu OPZZ musimy pamiętać, że na całość prac i efektów składa się działalność nie tylko struktur OPZZ ale i jego organizacji członkowskich działających w myśl hasła: RAZEM SILNIEJSI!

Mam świadomość, że wiele naszych postulatów wymaga jeszcze wiele pracy.