W dniu 25 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy w formie wideo-konferencji. Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu wziął udział Sebastian Koćwin, Wiceprzewodniczący OPZZ oraz Marek Kupiec, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło informację na temat konsultacji Krajowego Planu Odbudowy w kontekście reformy rynku pracy. Następnie zaprezentowano założenia do trzech nowych ustaw reformujących rynek pracy: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o zatrudnianiu w sposób elektroniczny. Poinformowano ponadto, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało dokumentem strategiczny w zakresie polityki migracyjnej Polski, który wkrótce trafi do konsultacji społecznych. Należy przypomnieć, że to OPZZ od lat naciskało na rząd w sprawie uchwalenia dokumentu w tym zakresie.

Ministerstwo przedstawiło również informację w sprawie aktualnej sytuacji na rynku pracy. Przedstawiciele OPZZ zwracali uwagę na fakt, że rządowa ocena sytuacji na rynku pracy jest zbyt optymistyczna. Mimo że stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła w lutym br. 6,5%, to mamy do czynienia z wieloma istotnymi zmianami, które negatywnie odcisną się na polskim rynku pracy. Mowa przede wszystkim o zwolnieniach grupowych w przemyśle, wzroście zatrudnienia w rolnictwie, zmniejszeniu liczby zatrudnionych na umowach o pracę i wzroście liczby samozatrudnionych, a także spadku zatrudnienia wśród osób młodych.

Następnie przedstawiono informację na temat działalności wojewódzkich rad rynku pracy w 2020 r. i przeprowadzono dyskusję w sprawie zakresu kompetencji i ram prawnych oraz pragmatyki prac rad rynku pracy na wszystkich jej poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Na koniec przedstawiciele OPZZ zgłosili następujące postulaty:

  • Utworzenie Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji.
  • Likwidację darmowych praktyk i staży.
  • Podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Przedstawiciele MRPiT poinformowali, że rozważają podniesienie podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych z 1200 zł do 50% płacy minimalnej.

Oprac. WPS OPZZ