25.01.2019 odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Przyjęto poniższe uchwały:


UCHWAŁA Nr 32

Rady Dialogu Społecznego

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2019 r.

Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Dialogu Społecznego zatwierdza program działania Rady na 2019 r. w brzmieniu stanowiącym integralny załącznik do niniejszej uchwały.


Załącznik do Uchwały Rady Dialogu Społecznego nr 32

z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie

zatwierdzenia programu prac Rady na 2019 r.

Program pracy Rady Dialogu Społecznego na 2019 r.

 • Przyszłość pracy w Polsce, kwalifikacje zawodowe w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy.
 • Przegląd systemu podatkowego oraz pozapłacowych kosztów pracy w Polsce.
 • Polityka klimatyczna, energetyczna i ochrony środowiska - wpływ na rozwój gospodarki oraz bezpieczeństwo socjalne obywateli.
 • Ocena i perspektywy funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce – wypracowanie zmian w tym Ustawy o RDS - wzmacniających mechanizmy dialogu społecznego i udział partnerów społecznych w procesie legislacyjnym.
 • Przegląd i ocena systemu emerytalnego w Polsce.
 • Przegląd realizacji zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych – wypracowanie rekomendacji.
 • Przegląd, ocena i propozycje zmian przepisów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
 • Przegląd i ocena wyników wdrażania reformy oświaty w Polsce. 
UCHWAŁA Nr 68

strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego

Na podstawie art. 29 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”, uchwala się co następuje:

§ 1

Strona pracodawców i strona pracowników Rady Dialogu Społecznego pozytywnie ocenia rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 6 grudnia 2018 r. (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UD 440), w części, która przewiduje rozszerzenie, od 1 stycznia 2020 r., katalogu składników, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy.

Podkreślenia wymaga, że konstrukcja ustawowa minimalnego wynagrodzenia za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, które poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze m.in. dodatek za staż pracy. W konsekwencji wielu pracowników z kilkuletnim stażem pracy otrzymuje niską stawkę wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek stażowy, których suma odpowiada wysokości płacy minimalnej, podczas gdy nowo przyjęte osoby wynagrodzenie to otrzymują w momencie podpisania umowy o pracę. Wprowadzenie zawartego w projekcie ustawy rozwiązania zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia oraz poprawi sytuację pracowników otrzymujących płacę na niższym poziomie. Zwiększy ponadto motywację pracowników i ich przywiązanie do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy.

Strona pracodawców i strona pracowników Rady Dialogu Społecznego rozważy w trakcie dalszych prac w Zespole problemowym ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS rozwiązanie, aby docelowo minimalne wynagrodzenie stało się kategorią jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadniczym, co przywróciłoby właściwą funkcję dodatkom i innym składnikom wynagrodzenia. Dlatego za konieczne uznaje niezwłoczne przystąpienie do rozmów na temat wyłączenia innych dodatków z wynagrodzenia. W tym celu zwraca się do strony rządowej o pilne przedłożenie Radzie Dialogu Społecznego analizy skutków wyłączenia wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego.UCHWAŁA Nr 69

strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie realizacji inwestycji o długim okresie wykonania wynikających ze wzrostu kosztów wyrobów budowlanych i dostaw tych wyrobów

Na podstawie art. 29 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”, uchwala się co następuje:

§ 1

Strona pracowników i Strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego:

 • po zapoznaniu się z informacją na temat problemów na rynku zamówień publicznych dotyczących realizowanych obecnie zamówień publicznych na roboty budowlane, w szczególności inwestycji o długim okresie wykonania, które wynikają przede wszystkim ze wzrostu kosztów wyrobów budowlanych i innych materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia oraz wzrostu kosztów świadczenia usług,
 • mając na uwadze, że prowadzone są obecnie prace nad nowym prawem zamówień publicznych, których zakończenie nastąpi najwcześniej w 2019 r.,
 • w trosce o zapewnienie kontynuacji realizacji zawartych już umów o zamówienie publiczne,
 • po przeprowadzeniu dyskusji na temat możliwych sposobów dostosowania warunków obowiązujących umów zawieranych w ostatnich latach do rzeczywistych kosztów ich realizacji, w zakresie, w którym ich wzrost nie mógł być do przewidzenia przez strony zawierające umowy wieloletnie,
 • mając na uwadze treść obowiązujących w dacie podpisania tych umów oraz obecnie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego,

postulują o:

 • Przedstawienie przez stronę rządową informacji o:
 • Wdrożenie rozwiązań opartych o obowiązujące przepisy prawa, które umożliwią zamawiającym w sposób bezsporny przeprowadzenie zmiany istniejących umów na realizację inwestycji o długoterminowym okresie wykonania w związku ze zmianą kosztów wyrobów budowlanych i dostaw tych wyrobów;
 • Wypracowanie systemowych rozwiązań, w tym mechanizmu waloryzacyjnego w oparciu o dane statystyki publicznej, zapewniających ich stosowanie przez zamawiających, w związku ze zmianą cen, kosztów wyrobów budowlanych i dostaw tych wyrobów w zakresie, w którym ich zmiana nie mogła być do przewidzenia przez strony zawierające umowy. Taka formuła powinna zostać włączona docelowo do nowego Prawa zamówień publicznych.
 • planowanych działaniach na rzecz poprawy sytuacji na rynku zamówień publicznych w związku z sygnalizowanymi przez rynek trudnościami w realizacji inwestycji o długim okresie wykonania w oparciu o już zawarte umowy o zamówienie publiczne;
 • szacunkowych kosztach waloryzacji umów w związku z oszacowanym przez rząd ryzykiemniewykonania tych umów wskutek ich wypowiedzenia przez wykonawców i konieczności dokończenia realizacji zamówień przez nowych wykonawców lub ryzykiem ich wypowiedzenia; UCHWAŁA Nr 70

Strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego

Z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie problemów przedsiębiorstw działających w branży budownictwa infrastrukturalnego

Na podstawie art. 29 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”, uchwala się co następuje:

§ 1

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego wyraża zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją przedsiębiorców działających w branży budowlanej oraz niewystarczającą reakcją na ten stan rzeczy ze strony odpowiednich organów władzy publicznej. Dzisiejsze zaniechania mogą doprowadzić do powtórzenia sytuacji z lat 2011 i 2012, kiedy to fala upadłości oraz znaczące straty generalnych wykonawców jak i podwykonawców uniemożliwiły terminowe zakończenie kontraktów, doprowadziły do strat budżetu państwa oraz wieloletnich sporów sądowych.

Wśród głównych problemów przedsiębiorcy wymieniają wzrost kosztów wyrobów budowlanych i innych materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wzrost kosztów świadczenia usług,kosztów pracy oraz niedobór pracowników. Jednak najpoważniejszym problemem, którego skala jest już na tyle duża, że zagraża zarówno funkcjonowaniu przedsiębiorców, jak też pomyślnej realizacji inwestycji drogowych i kolejowych, jest brak efektywnych klauzul waloryzacyjnych w umowach zawartych między zamawiającymi a wykonawcami.

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego podkreślają, iż każdy miesiąc zwłoki – braku decyzji odpowiednich organów władzy publicznej - przybliża nas do potencjalnej katastrofy, jaką będą bankructwa przedsiębiorców, zwolnienia grupowe pracowników i odstąpienia od realizacji kontraktów. Jeśli do tego dojdzie, błyskawicznie odczuje to cała gospodarka – nie bez powodu budownictwo uznawane jest za barometr wzrostu gospodarczego. Od jednego miejsca pracy w sektorze budowlanym zależy kilka miejsc pracy w transporcie, produkcji przemysłowej czy w handlu.

Mając powyższe na uwadze, strona pracowników i strona pracodawców wzywa Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Ministra Inwestycji i Rozwoju, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, szefów największych zamawiających – PKP PLK S.A. oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do podjęcia działań mających na celu aktywne przeciwdziałanie dalszemu pogarszaniu się sytuacji w branży budowlanej.Domagamy się:

 • waloryzacji podpisanych począwszy od 1 stycznia 2016 roku i realizowanych obecnie kontraktów budowalnych w sposób w pełni rekompensujący realny wzrost kosztów realizacji inwestycji;
 • zobowiązania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do jak najszybszego opracowania (przy współudziale przedstawicieli branży), oraz wdrożenia i stałej aktualizacji wskaźników odzwierciedlających realne trendy cenowe w branży budowlanej;
 • wypracowania systemowych rozwiązań, w tym mechanizmu waloryzacyjnego w oparciu o dane statystyki publicznej, do stosowania których zobowiązani byliby zamawiający w związku ze wzrostem kosztów wyrobów budowlanych i dostaw tych wyrobów w zakresie, w którym ich wzrost nie mógł być przewidziany przez strony zawierające umowy na realizację inwestycji o długoterminowym okresie wykonania. Rozwiązania te powinny zostać wprowadzone do nowego prawa zamówień publicznych, w którym powinien się znaleźć także obowiązek realnej waloryzacji kontraktów trwających dłużej niż 12 miesięcy przez wszystkich zamawiających;
 • zobowiązania Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad, Prezesa PKP PLK S.A. oraz publicznych podmiotów dysponujących środkami do zmiany obecnie stosowanych praktyk w zakresie:
 • przedstawienia koncepcji zmian przepisów w obszarze polityki rynku pracy, jako odpowiedzi na problemy branży związane z niedoborem pracowników;
 • zakazania stosowania procedur tzw. "sondowania rynku" przez ogłaszanie przetargów z zaniżonymi o 20, 30, 40 % środkami przeznaczonymi na realizację, co prowadzi do wydłużenia procedowania przetargów przez wielokrotne ich rozpisywanie i znacznie skraca termin realizacji zadania,
 • do prowadzenia do respektowania wymogu zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę.
 • odejścia od jednostronnych warunków umownych,
 • urealnienia terminów ogłaszania i rozstrzygania przetargów,
 • doprecyzowania kryteriów wyłaniania najlepszych ofert,
 • uwzględnienia w rozpisywanych przetargach realnej wyceny kosztorysowej i bezwzględnego stosowania klauzul społecznych,
 • urealnienia terminów gwarancji, uwzględniających gwarancje producentów,
 • wykonywania nadzoru nad realizowanymi inwestycjami oraz rozstrzygania sporów, tak aby praktyki te jak najlepiej sprzyjały realizacji potrzeb inwestycyjnych Polski oraz zapobiegały likwidacji rodzimego sektora budowlanego,

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego z zadowoleniem (życzliwie) przyjęła informacje strony rządowej o pracach Ministerstwa Infrastruktury, wespół z innymi instytucjami i ekspertami branży budowlanej,odnośnie konkretyzacji mechanizmów waloryzacji dla nowych kontraktów. Wstępną koncepcję przedmiotowej waloryzacji uważamy za idącą we właściwym kierunku, choć nie do końca satysfakcjonującą. Oczekujemy także niezwłocznego przedstawienia zasad i mechanizmów rozliczenia obecnych kontraktów. Zapowiadana waloryzacja wyłącznie nowych kontraktów – bolączek przedsiębiorstw budowlanych nie rozwiązuje, ani nawet nie łagodzi. Trzeba zdecydowanie przyspieszyć prace nad postulowanymi przez nas rozwiązaniami i szybko je sfinalizować, a o rezultatach jak najszybciej poinformować zainteresowane strony.