Minister Finansów zdecydował o przesunięciu terminu na złożenie sprawozdań finansowych. Oznacza to spełnienie postulatu OPZZ 

zgłaszanego w trakcie prac nad projektem ustawy, której celem jest przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID -19. OPZZ postulowało 

wówczas o pilne określenie nowego terminu sporządzania i złożenia sprawozdań finansowych.

W projekcie rozporządzenia, które dziś wpłynęło do OPZZ, Minister Finansów przesuwa w czasie m.in. terminy na sporządzenie 

i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz wywiązanie się z innych obowiązków wynikających z przepisów ustawy 

o rachunkowości.

Z rozporządzenia wynika, że termin na złożenie sprawozdania finansowego przez jednostki zobowiązane do składania sprawozdań

finansowych przesuwa się o 90 dni a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego o 60 dni.

(KP)