12 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W pierwszej części posiedzenia przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski podsumował pracę kierownictwa i biura OPZZ od Prezydium do Prezydium: 10 października 2019 r. – 8 listopada 2019 r. Następnie omówił zagadnienia związane z zaangażowaniem OPZZ i Rady Dialogu Społecznego w proces Semestru Europejskiego oraz prace Międzyresortowego Zespołu do Spraw Strategii Europa 2020.

W kolejnej części spotkania wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski omówił uchwałę w sprawie nadania indywidualnych odznak honorowych OPZZ „Za zasługi dla OPZZ” III stopnia. Prezydium przyjęło wniosek.

W trzeciej części posiedzenia wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz omówiła propozycję zmian w uchwałach Rady OPZZ dotyczących wysokości i trybu opłacania składki członkowskiej na rzecz OPZZ oraz w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących nabywania i utraty członkostwa w OPZZ. Następnie omówiła zmiany w przewodnictwie Zespołów problemowych Rad Dialogu Społecznego oraz o pracach zespołów problemowych RDS od kwietnia 2019 r.

W ostatniej części Prezydium omówiło projekt regulaminu wyborów wiceprzewodniczącego OPZZ.