30 czerwca 2020 r. odbyło się Prezydium OPZZ. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPZZ za rok 2019, uchwałę w sprawie odpisu na Fundusz Strajkowy OPZZ za rok 2019 oraz uchwałę w sprawie przydzielenia Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej do Branży OPZZ „Przemysł”.

Cześć posiedzenia Prezydium OPZZ została poświęcona problematyce zdrowia pn.: ,,Ochrona zdrowia w czasach pandemii – z punktu widzenia pacjenta i pracownika” z udziałem wiceminister zdrowia Pani Józefy Szczurek - Żelazko, uczestniczącej w naszym wideo – posiedzeniu wraz z doradcami z Ministerstwa Zdrowia. Dyskusja koncentrowała się wokół stopniowego przywracania funkcjonowania podmiotów leczniczych i ,,odmrażania systemu ochrony zdrowia” dla pacjentów. Przedstawialiśmy szereg problemów zgłaszanych przez organizacje członkowskie OPZZ z kilku perspektyw: pacjenta, pracownika oraz organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia, w tym dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzania testów i dalszych perspektyw z tym związanych, monitorowania ognisk zakażeń i działań ministerstwa w kierunku ich zwalczania. Pandemia obnażyła wiele problemów, zarówno w obszarze spraw pracowniczych, jak i organizacji pracy placówek medycznych. Problemy bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie pandemii w placówkach całodobowej opieki pomocy społecznej zgłaszane w trakcie dyskusji pokazały wciąż aktualny postulat organizacji członkowskich OPZZ o integracji opieki społecznej z opieką zdrowotną w tym sektorze. Dyskusja koncentrowała się także wokół opieki zdrowotnej wobec seniorów i dostępności do świadczeń zdrowotnych tej grupy pacjentów - sugerowaliśmy m.in. potrzebę innego podejścia do pacjenta starszego, ze względu na jego wielochorobowość, wiek. Podkreślaliśmy za istotną także perspektywę systemową i zdrowia publicznego oraz potrzebę opracowania dalszych działań krótko – i długoterminowych planowanych przez Ministerstwo Zdrowia m.in. wobec szpitali tzw. jednoimiennych, oddziałów zakaźnych i pozostałych. Szereg postulatów OPZZ dotyczyło także spraw pracowniczych związanych z wynagrodzeniami, zasiłkami na czas pandemii, testami, środkami ochrony osobistej i warunkami pracy. Przypomnieliśmy, że OPZZ apelowało kilkukrotnie o obowiązkowe testowanie personelu podmiotów leczniczych, stacji sanitarno – epidemiologicznych, aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, ratowników medycznych, pracowników placówek handlowych czy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wiele organizacji zrzeszonych w sektorze sanatoryjno – uzdrowiskowym przedstawiło problemy zgłaszane z obszaru leczenia uzdrowiskowego i funkcjonowania sanatoriów; dotyczyły one w szczególności m.in. opłat za gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych za czas ,,zamrożenia” sektora uzdrowiskowego, finansowania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 wobec wszystkich kuracjuszy, niezależnie od formy finansowania ich pobytu w sanatorium. Wiceminister zadeklarowała przekazanie wszystkich zgłaszanych problemów Ministrowi Zdrowia, podkreślając, że część z nich będzie możliwa do podjęcia dalszych prac i dyskusji w ramach branżowego dialogu trójstronnego. Padła także deklaracja, zgodna z oczekiwaniami OPZZ, o nowelizacji przepisów odnośnie 100 % zasiłku chorobowego dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia pracujących z pacjentami zarażonymi na COVID 19 czy mającymi z nimi styczność. Na zakończenie posiedzenia po raz kolejny przekazaliśmy Pani wiceminister dokument przyjęty przez Prezydium OPZZ w dniu 9 października 2019 r. ,,Recepta OPZZ na Zdrowie”.