Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat oczekiwało uchwalenia przez rząd strategii w zakresie polityki migracyjnej Polski. Jej brak uniemożliwiał skuteczne mierzenie się z wyzwaniami związanymi ze wzrastającą imigracją do Polski.

Biuro prasowe OPZZ


12 października br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ pod przewodnictwem Andrzeja Radzikowskiego. Wiodącym tematem spotkania była polityka migracyjna rządu. W posiedzeniu uczestniczył Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gość przypomniał założenia dokumentu pt. „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021–2022” i odniósł się do pytań, wątpliwości i sugestii członków Prezydium.

Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin we wprowadzeniu do dyskusji przypomniał, że projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia tego dokumentu został przedstawiony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w lipcu br. Wypełnił on lukę po unieważnionym w 2016 r. dokumencie pt. „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”, przyjętym przez Radę Ministrów w 2012 r. Uzasadniono to wówczas tym, że zawarta w nim diagnoza sytuacji i kierunki działań straciły na aktualności. Po pięciu latach rząd przedstawił nową strategię.

28 lipca br., w odpowiedzi na prośbę MSWiA, OPZZ przedstawiło opinię w tej sprawię. W jego ocenie dokument zawiera trafne diagnozy. Centrala zwraca jednak uwagę na bardzo krótką, zaledwie dwuletnią perspektywę czasową opracowanej strategii, podczas gdy dokumenty tej rangi są z reguły tworzone na dłuższy okres.

OPZZ uważa m.in., że jednym z kluczowych problemów, z którymi mierzą się pracownicy z zagranicy, jest niewydolny, przez zbytnie zbiurokratyzowanie oraz braki kadrowe - system legalizacji pobytu i pracy migrantek i migrantów w Polsce. OPZZ wskazuje więc, że procedury legalizacji pobytu powinny zostać uproszczone i zmienione w celu zapewnienia większej sprawności postępowania. Dlatego należy podjąć działania zmierzające do uzyskania od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realnego wzmocnienia kadrowego, pozwalającego na rzetelną i terminową realizację zadań w zakresie polityki migracyjnej.

OPZZ postuluje, aby wzorem innych krajów członkowskich Unii Europejskiej Polska udzielała publicznego finansowania dla działań związków zawodowych na rzecz pracujących cudzoziemców. W opinii OPZZ czytamy ponadto, że polityka migracyjna nie może przyczyniać się do dumpingu społecznego i zastępowania cudzoziemcami miejscowych pracowników. Jednocześnie powinna być powiązana z szeroko pojętą polityką integracyjną, a także uwzględniać podejmowanie działań edukacyjnych przeciwstawiających się nacjonalizmowi, ksenofobii i rasizmowi w polskim dyskursie publicznym.

W drugiej części posiedzenia członkowie Prezydium, przewodniczący Radom Branż OPZZ – „Górnictwo i Energetyka” (Dariusz Potyrała), „Usługi Publiczne” (Urszula Michalska), „Transport” (Leszek Miętek), „Oświata i Nauka” (Grzegorz Gruchlik), „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka (Sławomir Redmer), „Przemysł” (Mirosław Grzybek), „Budownictwo i Przemysł Drzewny (Tomasz Nagórka) wymienili informacje o nastrojach społecznych w swoich środowiskach. Stanisław Janas, Przewodniczący ZZ Przemysłu Elektromaszynowego przedstawił aktualną sytuację w polskich zakładach zbrojeniowych, a Wiesława Licha – Przewodnicząca FNSZZ Przemysłu Lekkiego w zakładach włókienniczych i odzieżowych. Jerzy Wiertelak, przewodniczący Zrzeszenia ZZ Energetyków mówił o sytuacji pracowników tej gałęzi przemysłu.

Kierownictwo OPZZ poinformowało ponadto o przebiegu manifestacji pracowników sfery budżetowej, w tym nauczycieli, które odbyły się 9 października br. w Warszawie. Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski omówił przebieg posiedzenia Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (5-6 października br.), a wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin przedstawił stan prac nad zmianami w emeryturach pomostowych.

Prezydium OPZZ podjęło uchwałę w sprawie przyznania zbiorowej odznaki honorowej „Za Zasługi dla OPZZ” I stopnia Międzyzakładowemu Związkowi Zawodowemu Górników Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA.