10 września odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ.

W pierwszej części spotkania wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przedstawił informację o działaniach kierownictwa OPZZ i Biura OPZZ „Od Prezydium do Prezydium: 17 czerwca 2019 r. – 6 września 2019 r.”

Następnie odbyło się spotkanie Prezydium z sekretarzem generalnym SLD Marcinem Kulaskiem oraz członkiem zarządu głównego RAZEM Adrianem Zandbergiem. Przedstawiciele branż OPZZ zadawali wiele pytań związanych z programem Lewicy oraz jej planami na rozwój różnych sektorów polskiej gospodarki oraz stosunków międzynarodowych.

W swojej wypowiedzi Adrian Zandberg zwrócił uwagę na kluczowe dla lewicy kwestie. Zapowiedział, że lewica chce likwidacji umów „śmieciowych” i zapewnić konstytucyjne prawa pracownicze dla wszystkich zatrudnionych, w tym prawo do ochrony zdrowia, do minimalnego wynagrodzenia, do urlopu, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do zabezpieczenia społecznego, do minimalnego wynagrodzenia, ochrony rodzicielstwa, zrzeszania się w związkach zawodowych. Jednocześnie podkreślił, że płaca minimalna powinna wynosić 60% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Podkreślił również konieczność odmrożenia płac w sferze budżetowej oraz wzmocnienie bezpieczeństwa pracy poprzez rozszerzenie kompetencji m.in. Państwowej Inspekcji Pracy.

Po krótkie prezentacji Lewicy, ze strony prezydiantów, padło wiele istotnych dla ruchu związkowego pytań. Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” pytał m.in. o ofertę lewicy dla pracowników służb mundurowych. Przewodniczący branży Transport OPZZ Leszek Miętek pytał o podejście do współpracy międzynarodowej, zarówno z Unią Europejską, jak i z Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Przewodniczący Federacji NSZZ Pracowników Łączności w Polsce Sławomir Redmer interesował się głównie podejściem lewicy do wzrostu płacy minimalnej oraz wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Przewodniczący branży Przemysł OPZZ Mirosław Grzybek zaapelował do przedstawicieli Lewicy by więcej mówili o konieczności tworzenia ponadzakładowych i branżowych układów zbiorowych pracy. Przewodniczący branży Górnictwo i Energetyka OPZZ Dariusz Potyrała zwrócił uwagę na podejście lewicy do ochrony klimatu i likwidacji górnictwa. Zaznaczył, że konieczne jest globalne podejście do tego problemu. Zwrócił uwagę, że obecnie nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju bez korzystania z konwencjonalnych źródeł energii.

Dyskusja z przedstawicielami komitetu Lewicy trwała dość długo, przyniosła odpowiedzi na wiele pytań ale i pozostawiła pole do dalszej dyskusji o przyszłości Polski.

W kolejnej części spotkania prezydium podjęło decyzję o nadaniu imienia Jana Guza Sali 220 w siedzibie OPZZ w Warszawie.

Następnie odbyła się dyskusja dot. projektu budżetu państwa na rok 2020. Omówiono również przygotowania do wyborów nowego przewodniczącego OPZZ, które odbędą się 25 września, w czasie posiedzenia Rady OPZZ.

W ostatniej części posiedzenia wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski i Andrzej Radzikowski omówili bieżącą pracę Rady Dialogu Społecznego oraz planowane zmiany na funkcji przewodniczącego RDS i zmiany w kierowaniu zespołami problemowymi RDS.