Prezydium OPZZ, obradujące 15 marca w warszawskiej siedzibie Konfederacji, zajęło się miejscem teleporad w systemie ochrony zdrowia. Przyjęto stanowisko w tej sprawie.

Biuro prasowe OPZZ


Prezydium zajęło się zmianami w organizacji sytemu ochrony zdrowia, wymuszonymi przez trwającą już trzeci rok pandemię.

Czy to dobre zmiany?

Prezydium skupiło się na teleporadach. Podstawą do dyskusji była analiza Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Biura OPZZ – opracowana przez Renatę Górną. W obszernym materiale wskazuje się, że pandemia Covid - 19 rozpowszechniła teleporady oraz zmieniła organizację wizyt osobistych pacjentów, zarówno w podstawowej, jak i specjalistycznej opiece zdrowotnej. Dyskusja publiczna o tym, czy teleporady nie są nadużywane jako forma uzupełniająca, a nie zastępująca leczenie pacjentów jest wciąż aktualna, zwłaszcza w kontekście nowego zjawiska będącego skutkiem pandemii - tzw. ,,długu zdrowotnego”. Polacy przestali się leczyć, ale też przestali być leczeni (często z przyczyn obiektywnych), co było szczególnie widoczne w pierwszym etapie pandemii, przez zamknięcie na dłuższy czas przychodni i gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Stąd porady zdalne stały się na pewien czas jedynym rozwiązaniem chroniącym zarówno pacjentów, jak i lekarzy.

Rekomendacje Rady Dialogu Społecznego

Problematyką świadczenia wizyt w formie teleporad, na wniosek strony społecznej, dwukrotnie (w marcu 2020 r. i we wrześniu 2021 r.) zajmował się doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. W swoich rekomendacjach Rada wskazywała na konieczność bieżącego doskonalenia instytucji teleporady jako dodatkowego elementu wspomagającego dostęp pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Podkreślano jednak, że ta forma kontaktu z lekarzem nie może zastępować wizyty stacjonarnej. Rada zalecała systematyczną analizę wykorzystywania e – porad w systemie ochrony zdrowia wraz z określeniem długości kolejek pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Co wynika z analizy OPZZ?

Autorzy materiału przypominają, że czas pandemii upowszechnił teleporadę jako jedną z form leczenia. Na różnych etapach pandemii zmieniało się podejście do teleporad, w zależności od konieczności zachowania dystansu społecznego i wprowadzanych obostrzeń. W opinii ekspertów OPZZ, teleporady powinny mieć należne miejsce w systemie ochrony zdrowia jako forma uzupełniająca, a nie zastępująca leczenie pacjentów. Natomiast zmiany prawne regulujące funkcjonowanie teleporad w systemie ochrony zdrowia powinny być modyfikowane w taki sposób, by nadrzędnym celem było respektowanie prawa pacjenta do jego decyzji o formie udzielanej mu porady – bezpośredniej lub zdalnej.

Prezydium podziela opinię ekspertów

W przyjętym Stanowisku Prezydium OPZZ podkreśla, że mimo stopniowego ,,odmrażania” systemu ochrony zdrowia w pandemii, teleporady są wciąż nadużywane i traktowane na równi z osobistą wizytą pacjenta w gabinecie. - Stąd negatywnie oceniamy tę formę leczenia w sytuacjach, gdy jest ona zastępującą, a nie wspomagającą formą dostępności pacjentów do lekarzy. Z niepokojem odnosimy się także do zapowiadanego w przyszłości rozszerzania stosowania teleporad w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej – alarmuje Prezydium i zwraca się do Ministra Zdrowia o:

  • ograniczenie udzielania teleporad i stosowanie tej formy leczenia w uzasadnionych sytuacjach oraz respektowanie praw pacjenta i jego woli do osobistego kontaktu z lekarzem;
  • zróżnicowanie finansowania podmiotów leczniczych udzielających wizyt bezpośrednich i zdalnych;
  • systematyczne monitorowanie stosowania teleporad w systemie ochrony zdrowia celem przeciwdziałania ich nadużywaniu;
  • modyfikowanie zmian prawnych, regulujących funkcjonowanie teleporad
    w systemie ochrony zdrowia, w taki sposób, by nadrzędnym celem było przestrzeganie prawa pacjenta do jego decyzji o formie udzielanej mu porady – bezpośredniej lub zdalnej.

Prezydium OPZZ zaapelowało do Ministra Zdrowia o pełne otwarcie systemu ochrony zdrowia i likwidowanie barier dostępności.